پرسشهای متداول مدیریت حفظ نباتات

انواع فرمولاسیون آفت کشها عبارتند از

آئروسل AE
ماده مؤثره AI
طعمه بصورت دانه AB
طعمه B
طعمه بصورت بلوک BB
سوسپانسیون ( تعلیق ) کپسولی CS
پودر ( گرد ) D
مایع قابل انتشار در آب DC
گرانول / پودر قابل انتشار در آب DF
گرانول قابل پخش در آب DG
پودر قابل گردپاشی DP
پودر برای ضد عفونی خشک بذر DS
مایع اموسیون شونده EC
امولسیون ،آب در روغن EO
امولسیون برای ضد عفونی بذر ES
امولسیون ، روغن در آب EW
مایع قابل انتشار برای ضد عفونی بذر FS
گرانول GR
گاز Ga
طعمه به صورت گرانول GB
گاز تحت فشار GS
مایع L
مایع برای ضد عفونی بذر LS
میکروامولسیون ME
میکروگرانول MG
روغن قابل انتشار OD
مابع قابل انتشار در روغن ODC
امولسیون روغنی OEC
پودر P
خمیر PA
طعمه بصورت صفحه PB
طعمه آماده مصرف RB
کیسه قابل حل در آب SB
سوسپانسیون ( تعل ) SC
گرانول قابل حل در آب SG
مایع قابل حل در آب SL
پودر قابل حل در آب SP
پودر محلول برای ضد عفونی بذر SS
قرص TB
ماده تکنیکال TC
مایع با حجم بسیار کم UL
حجم بسیار کم ULV
مکعب مومی WB
گرانول قابل پخش در آب WG
پودر با قابلیت تر شوندگی WP
پودر تر شونده برای ضد عفونی بذر WS
ﮐﺪ ۱۶ رﻗﻤﯽ را به چه صورت درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
با مراجعه به کلینیک های گیاهپزشکی می توانید کد ۱۶ رقمی را دریافت کنیم.
ﺟﺬب ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻧﯿﺎز از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺘﺎن، ﺟﺬب از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽباشد.
آﯾﺎ واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت، ﮐﺸﺎورزان را در ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ- ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻀﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻠﺦ )آﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ( اﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﻮم در ﻣﺒﺎرزه با آﻓﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ (ﺳﻦ ﮔﻨﺪم) و ﺧﺼﻮﺻﯽ(ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ) ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ.

 

Skip to content