پرسشهای متداول مدیریت باغبانی

 1. نحوه ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ( ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺮورش ﻗﺎرچ) چگونه می باشد؟
  اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم و در اداﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪهای مربوطه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می پذیرد.
 2. ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻫﺮس و اﺻﻼح ﺑﺎﻏﺎت چگونه می باشد؟
  آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺎت پس از مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
 3. ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎل و ﮐﺎﺷﺖ آن چگونه می باشد؟
  اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎز و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎل از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
 4. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻏﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
  اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم و ارﺟﺎع ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ صورت می گیرد.
 5. آﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟
  در بخش هایی از جمله کشت گیاهان دارویی و زعفران، ایجاد گلستان گل محمدی و .... پس ازا ارائه درخواست تسهیلات لازم معرفی می گردد.
Skip to content