پرسشهای متداول مدیریت باغبانی

ﺤﻮه ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ( ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺮورش ﻗﺎرچ) چگونه می باشد؟
اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم و در اداﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪهای مربوطه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می پذیرد.

ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻫﺮس و اﺻﻼح ﺑﺎﻏﺎت چگونه می باشد؟
آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺎت پس از مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎل و ﮐﺎﺷﺖ آن چگونه می باشد؟
اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎز و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎل از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﻏﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم و ارﺟﺎع ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ صورت می گیرد.

آﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟
  • در بخش هایی از جمله کشت گیاهان دارویی و زعفران، ایجاد گلستان گل محمدی و …. پس ازا ارائه درخواست تسهبلات لازم معرفی می گردد.

Skip to content