پرسشهای متداول درمورد تسهیلات – بحران

  1. در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی چگونه آگاهی بیابیم؟
    آخرین اطلاعات در زمینه بیمه محصولات کشاورزی در سایت این صندوق به آدرس: www.sbkiran.ir موجود می باشد.
  2. برای عضویت در صندوق بیمه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چگونه اقدام کنید؟
    با مراجعه به سایت www.sfida.ir (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) در بخش مربوطه اقدام نمایید
  3. در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی چگونه آگاهی بیابیم؟
    آخرین اطلاعات در زمینه بیمه محصولات کشاورزی در سایت این صندوق به آدرس: www.sbkiran.ir موجود می باشد
Skip to content