پرسشهای متداول ترویج و هماهنگی کشاورزی

ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺒﺎری زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ چگونه شکل می گیرد؟
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی مربوطه.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻀﺎی ﺻﻨﺪوق از طرح های موفق در چه زمانی می باشد؟
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم و اﻋﻼم زﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ.

زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ آﻣﻮزﺷﯽ چگونه اطلاع رسانی می شود؟
پس از ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دوره اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽو آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﭘﺮورش زﻋﻔﺮان چگونه صورت می گیرد؟
اراﺋﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و cd ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و اﻋﻼم زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و همچنین مشاوره های ویژه توسط کارشناسان بخش کشاورزی صورت می گیرد.
Skip to content