پرسشهای متداول امور فناوری های مکانیزه کشاورزی

1- خرید ماشین آلات کشاورزی با وام بانک ها
برای درخواست مجدد باتوجه به محدودیت تعدادتراکتور اواویت واگذاری به افراد بدون تراکتور و درصورت عدم درخواست با تراکتورهای فرسوده است.
2- کدام عامل بروزن بسته های ایجادشده توسط بیلرمکعبی تاثیرگذاراست؟
میله های فشرده کننده
3- ﭼﻪ ادواﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
ﮐﻠﯿﻪ ادوات ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺻﺎدره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
4- میزان سیکل حرکت پلانجردرون بیلربطورمتوسط چندمرتبه دردقیقه می باشد.
۸۰مرتبه دردقیقه
5- مصرف سوخت موتوردیزل نسبت به موتوربنزینی چگونه است؟
کمتراست
6- ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻃﺒﻖ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ.
7- ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮود؟
از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی زﻧﺠﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﯽ ۱۰ روز ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
8- فرماندهی وهدایت تراکتورهای چرخ زنجیری توسط……….انجام می شود.
کاهش دادن سرعت یکی اززنجیرها
9- ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر را از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن و دﻧﺪی و زﻧﺠﺎن و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
10- ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻓﺮم ۹ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺪارک ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻣﺪارک ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮم ۹ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﺮده ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮم ۹ ﺧﻮد را ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده و در ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ۲ اﻟﯽ ۳ روز ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﻮخت ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
11- درهنگام تشکیل یک گره دربسته بندعلوفه،پیستون چندرفت وبرگشت انجام می دهد؟
نیم حرکت
12- چرا به هنگام عملیات خاکورزی کشش زنجیرهای کناری بازوهای تحتانی تراکتورکم درنظرگرفته می شود؟
فرمان گیری راحت تراکتوروادوات درسرپیچها
13- ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ادوات ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺿﯿﺢ اوﻟﯿﻪ: (در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر)ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ۲۰ درﺻﺪ آورده و در ﺻﺪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ۱۸درﺻﺪ ﻣﻨﻬﺎی ۳ درﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی . ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ۱۵ ﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ….در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارک ﻻزم در ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﯾﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه…اﮔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
14- ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ام ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻓﺮم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﻮﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
15- پمپ مناسب سمپاشی سموم نوع سوسپانسیون (suspension)معمولا ازکدام نوع است؟
غشایی یاپیستونی
16- اگردانه ازانتهای کمباین خارج شودکدام قسمت خوب تنظیم نمی باشد؟
دورپنکه بادزیادمیباشد
17- آیامیدانیدکه بیشترین تلفات گندم درکدام قسمت کمباین اتفاق می افتد؟
درپلاتفرم(سکوی برداشت)
18- آیامیدانیدکاه زیاددرمخزن کمباین نشانگرعدم تنظیم کدام قسمت می باشد؟
پنکه باد
19- آیامیدانیددربرداشت گندم باکمباین رطوبت دانه چقدرباشد؟
۱۵درصد
20- آیامی دانیددرصورت عدم تنظیم کمباین چنددرصدازگندم شما هدرخواهدرفت؟
۱۵درصد
21- یک ردیفکارذرت دارای چرخ زمینی بامحیطی برابر۲متراست ونسبت دنده محرک این چرخ به چرخ موزع۴/۱می باشد.بذرکاردارای موزع صفحه ای ۱۰حفره ای است.فاصله بذرچندسانتی مترخواهدبود؟
۵سانتی متر
22- هنگام ایجادجرقه دهانه پلاتین چگونه است؟
دهانه پلاتین باز است
23- ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن چیست؟
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮال ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﻗﺴﻂ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺎﻣﻦ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪﻣﻠﯽ رﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
24- درصورت خوابیدگی محصول ،کمباین بایددرچه جهتی برداشت نماید؟
درجهت خواب محصول
25- ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ام ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮏ: ﻓﺮم ۹ ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺎرت آﺑﯽ دو: ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻪ: ﻣﺪارک ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﭼﻬﺎر: ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و شناسنامه طرفین

Skip to content