پرسشهای متداول امور سرمایه گذاری

1- بیمه محصولات باغی چگونه است؟
بیمه محصولات باغی، زراعی و دامی از طریق نمایندگیهای بیمه محصولات کشاورزی که زیر نظر بانک کشاورزی فعالیت می نمایند مشخص می گردد و هرساله ضوابط بیمه ای به نمایندگیهای بیمه محصولات کشاورزی ابلاغ و قابل دسترسی می باشد.
2- یا برای خرید تراکتور به دهیاری وام پرداخت می شود؟
خیر

3- وﯾﺮاﯾﺶ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺎﻗص به چه صورت می باشد؟
ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ اداراره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی) ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ و دوﺑﺎره در روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

4- وام های اعطایی به دامداران و روستائیان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورتی می باشد؟
باتوجه به اتمام اعتبارات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری امکان معرفی و پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات مزبور امکانپذیر نمی باشد.

5- مبلغ تسهیلات احداث گلخانه به چه میزان است؟
میزان تسهیلات قابل پرداخت جهت احداث گلخانه به میزان ۸۰درصد میزان سرمایه گذاری در طرح بوده که مابقی ( ۲۰درصد) به عنوان آورده متقاضی در طرح سرمایه گذاری خواهد گردید.

6- شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات تراکتور و کمباین چیست؟
مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از اعتبارات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی با درصد سود ۱۵درصد و بازپرداخت ۵ساله جهت تسهیلات تراکتور و ۷ ساله جهت تسهیلات کمباین

7- شرایط بهره مندی از تسهیلات بانکی به چه صوررت می باشد؟
به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی ، دارا بودن مجوزهای لازم از واحدهای زیرمجموعه سازمان ( نظام مهندسی کشاورزی – مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی ) درخصوص طرحهای صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی ، دام وطیور و شیلات و جهت طرح های نیمه صنعتی دام از مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه الزامی می باشد ( تسهیلات سرمایه ثابت دارا بودن پروانه تاسیس و تسهیلات سرمایه در گردش دارا بودن پروانه بهره برداری) و درخصوص تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی نیز براساس تفویض اختیار صورت گرفته ، تایید صلاحیت بهره برداران متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار مدیران جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه می باشد.

8- سقف وام مشاغل خانگی و مدت بازپرداخت آن چگونه است؟
حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت مشاغل خانگی به افراد حقیقی ۲۵۰ میلیون ریال و واحدهای پشتیبان مشاغل خانگی ۲۰۰۰ میلیون ریال و سود تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۳ ساله بصورت اقساط ماهانه

9- در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت می باشد؟
در حال حاضر تنها منابع اعتباری موجودجهت پرداخت تسهیلات ، اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه می باشد که از طریق ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا قابل بررسی خواهد بود.

10- جهت ثبت نام و معرفی به بانک در خصوص تسهیلات از چه طریقی اقدام گردد؟
متقاضیان تسهیلات جهت بهره مندی از تسهیلات بایستی نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مثبته موردنیاز در سامانه سیتا ( سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری وزارت جهادکشاورزی) اقدام و پس از تایید صلاحیت متقاضی و تایید فعالیت طرح از سوی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه و واحد تخصصی ذیربط ، موضوع در کارگروه فنی مطرح و پس از تصویب به بانک عامل ارجاع میگردد.

11- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ چگونه می باشد؟
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪارک ﻻزم در واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.

12- تسهیلات سرمایه در گردش به چه گلخانه هایی تعلق می گیرد؟
گلخانه های احداث شده دارای پروانه بهره برداری معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

13- تسهیلات رونق تولید به چه مشاغلی تعلق می گیرد؟
تسهیلات رونق تولید به کلیه مشاغل صنعتی و نیمه صنعتی دارای مجوز بهره برداری به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات داخلی بانکهای عامل با درصد سود ۱۸ درصد پرداخت میگردد که متقاضیان جهت درخواست تسهیلات بایستی در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام نمایند.

14- تسهیلات احداث و توسعه باغات چه روندی دارد؟
باتوجه به نبود اعتبارات لازم در سرفصل اعتبارات ابلاغی ، در حال حاضر امکان پرداخت تسهیلات جهت احداث و توسعه باغات وجود ندارد.

15- پیگیری وام ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا چگونه می باشد؟
پس از درج کد ملی یا رمز کاربری در سامانه کارا ، پیگیری طرح ثبت شده از قسمت گردش پرونده امکان پذیر می باشد.
16- پرداخت تسهیلات به زراعت دانه های روغنی چگونه است؟
تسهیلات زراعت دانه های روغنی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت حداکثر یکساله امکانپذیرخواهد بود.

17- به چه فعالیت هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد ؟
باتوجه به اعتبارات تسهیلات اشتغال فراگیر ، امکان بررسی درخواست متقاضیان و معرفی به بانک ممکن نمی باشد.

18- به چه پروژه هایی تسهیلات سرمایه گذاری تعلق می گیرید؟
واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دارای پروانه تاسیس از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی و مدیریتهای جهادکشاورزی ( در زمینه پرورش دام )

19- برای دریافت تسهیلات مشاغل باید از کجا شروع کرد؟
باتوجه به ابلاغ رسته های مصوب مشاغل خانگی و بارگذاری در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، متقاضیان نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه اقدام و پس از طی مراحل لازم با مراجعه به مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه نسبت به پیگیری مراحل کاری براساس کدرهگیری ارائه شده از سوی سامانه اقدام می نمایند که نهایتاً پس از تایید ، مجوز فعالیت برای متقاضی صادر میگردد و در صورت وجود اعتبار لازم ، متقاضیان از طریق اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میگردند.

20- برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای ساخت و ادوات ماشین های کشاورزی باید چه مراحلی زا طی نماییم؟
واحدهای ساخت ادوات و ماشین آلات کشاورزی به عنوان واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت بوده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور اخذ می نمایند بنابراین جهت دریافت تسهیلات نیز بایستی به سازمان مذکور مراجعه نمایند.

21- برای دریافت تسهیلات خرید تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی باید به کجا مراجعه کرد؟
مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از اعتبارات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی با درصد سود ۱۵درصد و بازپرداخت ۵ساله

22- برای برخورداری از تسهیلات ویژه دولت در خصوص ترویج سیستم های نوین آبیاری باید چگونه اقدام نمود؟
جهت برخورداری از تسهیلات سیستم های آبیاری نوین ، متقاضیان بایستی به نمایندگیهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستانهای دارای نمایندگی و در شهرستانهای فاقد نمایندگی به نظام مهندسی زنجان به منظور تشکیل پرونده و طی مراحل تایید ، نقشه برداری ، معرفی پیمانکار ، عقد قرارداد و تامین منابع مالی بلاعوض مراجعه نمایند.

23- آیا در زمینه مشاغل خانگی در حال حاضر می شود فعالیت کرد؟در این خصوص چه شغل هایی وجود دارد؟
بله – مشاغل مصوب قابل فعالیت در زمینه مشاغل خانگی در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی قابل دسترسی می باشد.

24- آیا جهت کشت گل محمدی امکان پرداخت تسهیلات بانکی میسر است؟
بله – پرداخت تسهیلات به میزان ۸۰ درصد میزان سرمایه گذاری با یکسال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله جهت کشت گیاهان دارویی و گل محمدی قابل پرداخت می باشد.

Skip to content