پرسشهای متداول امور دام

1- فاصه استقرار پرندگان زینتی تا خط راه آهن
۲۰۰ متر

2- صدور مجوزها وپروانه های امور دامپروری روستایی چگونه می باشد؟
مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها مربوطه

3- صدور پروانه های صنعتی برای طرح های دامداری چگونه می باشد؟
مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

4- درخواست تسهیلات بانکی در بخش امور دامپروری به بهره برداران چگونه می باشد؟
پس از اخذ مجوز های لازم ،اعتبارات مختلفی از جمله ثابت و در گردش،جهت ساخت و احداث و خرید دام تخصیص می یابد.

5- رای انتقال ( تغییر نام ) پروانه چه استعلام هایی باید انجام شود ؟
استعلام از اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان و نظام دامپزشکی استان

6- برای انتقال ( تغییر نام ) پروانه تاسیس حداقل چند در صد پیشرفت فیزیکی نیاز است ؟
حداقل ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی

7- آیا با دارا بودن پروانه موافقت اصولی می توان پروانه را انتقال داد ؟
خیر ، باید پروانه تاسیس یا بهره برداری یا نوسازی و بهسازی را اخذ کرده باشد .

Skip to content