واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)

معرفی خدمت
نام خدمت کلان واگذاری اراضی ملی و دولتی
شناسه خدمت کلان ۱۳۰۲۱۱۹5۰۰۰
عنوان زیرخدمت واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی)
شناسه زیر خدمت ۱۳۰۲۱۱۹5۱۰0
نوع خدمت C۲C , G۲B
توضیحات خدمت
وضعیت الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی
آدرس اینترنتی خدمت http://es.laoi.ir
فایل شناسنامه خدمت دانلود
شرایط ارائه خدمت
واجدین شرایط درخواست خدمت بهره برداران کشاورزی
مدارک لازم برای درخواست خدمت به شناسنامه خدمت مراجعه گردد.
راهنمای ارائه خدمت
محل مراجعه برای درخواست خدمت  
ساعات کاری ارائه خدمت  
محل مراجعه برای دریافت جواب  
متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
هزینه ارایه خدمت  
مراحل انجام کار فلوچارت در شناسنامه خدمت وجود دارد.
نحوه دسترسی به شکایت و انتقاد از خدمت کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم ثبت پیام >> اقدام نمایید.
Skip to content