میز خدمت

13021182000صدور مجوزهای امور دامپروی(موافقت اصولی،تاسیس،بهره برداری،بهداشتی،تمدید،توسعه،انتقال،ابطال)

13021182103صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

13021182105مجوز جوجه ریزی واحد های مادر تخم گذار

13021182106مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادرگوشتی

13021182109صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182110صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182111صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182112انتقال مجوز تاسیس دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182113ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182114صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182115صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182103پروانه توسعه دامپروری های صنعتی و نیمه صنعتی

13021182100ساماندهی دامداری روستایی،عشایری و غیرصنعتی

13021182101صدور شناسنامه زنبورداری

13021182102صدور شناسه وشناسنامه دام

 

 

13021184000خدمات حمایتی امور دامپروری به بهره برداران

13021184100آموزش و نظارت بر فعالیت مامورین شبکه تلقیح مصنوعی

13021184101بررسی و تایید نقشه های جایگاه دام واحد های صنعتی بزرگ

13021184102تاییدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی

13021184103تخصیص سهمیه سوخت(مرغداران)

13021184104حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری

13021184105حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور

13021184106خدمات حمایتی زنبور عسل

13021183000پروانه آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور

13021183100صدور پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور

13021185000صدور مجوزها و پروانه های امور باغبانی

13021185100احداث مزرعه زعفران

13021185101احداث مزرعه گیاهان دارویی

13021185103تاییدیه واردات محصولات باغی(انواع میوه ها،گیاهان دارویی و زینتی و اندام های تکثیری و نهاده ها)

13021185104تاییدیه صادرات محصولات باغی(انواع میوه ها،گیاهان دارویی و زینتی و اندام های تکثیری و نهاده ها)

13021185105تاییدیه بلامانع بودن احداث باغ مادری به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

13021185106تاییدیه بلامانع بودن احداث کشت باغات گیاهی به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

Skip to content