منشور تکریم بهره برداران

منشور تکریم بهره برداران سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

ما کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان دین محوری که همان ارتباط پیوند قلبی معنوی با خداوند متعالی در سایه تعالیم اسلام می باشد را سرلوحه کارخود قرار داده و با توکل بر خداوند متعال در سایه تعالیم اسلام می باشد را سرلوحه کارخود قرار داده و با توکل بر خداوند در راستای تامین امنیت و سلامت غذایی برای توسعه فرهنگ تعالی بر اصول زیر که دراستای تکریم بهره برداران می باشد هم پیمان بوده و درجهت سرافرازی و اعتلای کشور گام می نهیم:

تعلق سازمانی:

ما کارکنان با تمام توان ، انگیزه و علاقه مندی از طریق امجام صحیح و ظایف شغلی و سازمانی در راستای خدمت رسانی به بهره برداران خود واعتلای فرهنگ تکریم بهره برداران در سازمان تلاش می کنیم.

مسئولیت پذیری :

ما کارکنان با راستی ودرستی و شفافیت در گفتار و رفتار با بهره برداران تعامل برقرار نموده و با برنامه ریزی اولویت بندی نیازهای بهره برداران ، استفاده بهینه و بهره ور از تجهیزات و ملزومات در پی افزایش رضایت مندی بیشتر بهره برداران بوده و با آراستگی فردی و محیطی ، درخواستها نیازها وانتظارات بهره برداران را پاسخگو هستیم.

مشارکت:

ما کارکنان با رعایت احترام متقابل با بهره برداران تعامل برقرار نموده و با تفکر کار تیمی ، تعامل علمی ، فکری ، عملیاتی و تبادل آموخته ها و انتقال تجارب ، بهره برداران را ارتقا داده و یا ارائه پیشنهادها و ایده های سازنده و کارآفرین به داشتن سازمانی پاسخگو می اندیشیم.

پشتکار و جدیت:

ما کارکنان با رعایت کلیه قوانین و مقررات از (رویه ها ، دستورالعمل ها، بخشنامه ها . …) جدیت وپشتکار و تلاش خود را در راستای افزایش بهره وری (کارایی و اثربخشی) ، بهبود مستمر در کلیه فعالیتها و پرهیز از موازی کاری و تداخل وظایف ، خدمت رسانی به بهره برداران را در سرلوحه کار خود قرار می دهیم .

 

Skip to content