منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان

 

منشور اخلاقی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان

ما بر این باوریم دسترسی به اهداف عالیه کشور ( توسعه پایدار ، امنیت غذایی ، خودکفایی و حفاظت از منابع طبیعی ) تنها با ارائه خدمات مطلوب و تحصیل رضایت ارباب رجوع در راستای وظایف انسانی از طریق اجرای دقیق و صحیح موارد ذیل محقق خواهد شد .

 نظم و انضباط استقرار نظم و انضباط کاری

اجرای نظام آراستگی (محیطی و فردی)

انضباط در خدمت رسانی به ارباب رجوع

حضور به موقع و موثر در محل کار

انجام به موقع وظایف اداری

رعایت سلسله مراتب اداری

رفتار اخلاقی صداقت در رفتار و گفتار

رازداری و عدم افشاء اسناد محرمانه

خوشرویی ومتانت دربرخورد با همکاران

خوشرویی ومتانت دربرخورد با ارباب رجوع

ارج نهادن به فرهنگ وارزشهای ارباب رجوع

استفاده ازنظرات وپیشنهادات ارباب رجوع

عدالت و انصاف انجام امور بر اساس قوانین موجود

ارائه خدمات یکسان به تمامی مراجعین

ارائه اطلاعات وراهنمائیهای لازم به مراجعان

انجام خدمت با حداقل هزینه

انجام خدمت در کمترین زمان ممکن

استفاده بهینه از امکانات

احساس مسئولیت ارتقاء حس مسئولیت همکاران درقبال جامعه

الزام به پاسخگویی درقبال انجام یاعدم انجام کار

توجه به توانایی ها واستعدادهای همکاران

ارتقاء سطح وجدان کاری در سازمان

ارتقاء فرهنگ خود کنترلی

شایسته سالاری آموزش همکاران درجهت کسب مهارتهای شغلی لازم منطبق با توسعه فن آوری

استفاده از متخصصین وافراد کاردان برای انجام امور (شایسته سالاری )

ایجاد  انگیزه در سازمان جهت انجام بهینه خدمات

اطلاع رسانی مناسب طلاع رسانی ازکلیه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

ارائه اطلاعات وراهنمائی لازم و کافی به مراجعان

ارائه اطلاعات به همکاران جهت انجام بهینه و سریع خدمات

اهداف و ماموريتهاي اساسي ما -پاسخگويي به نيازهاي جامعه در زمينه تمنيت غذايي و پروتئين دامي و گياهي

– صيانت احياء و بهره برداري مناسب از منابع طبيعي تجديد شونده در راستاي توسعه پايدار

– برقراري نظام مناسب مديريت توسعه روستايي و عشايري

– تلاش در جهت توانمند سازي سازمانها و تشكلهاي غير دولتي و سپردن كار مردم به مردم

– تبدي كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن

– كمك به رشد اقتصادي ملي از طريق توسعه كشاورزي و  اقتصادي ترشدن فعاليت ها و افزايش درآمدتوليدكنندگان.

 

مرام و منش سازماني ما     – رعايت نظم و انضباط سازماني و بهبود مستمر آن در محيط كار

–  – ايجاد فرهنگ و جو سازماني پويا ، منطعف و بالنده

–  – تاكيد بر حفظ اسرار سازماني

–  -احترام به دانش و تجربه ديگران

–  – رعايت سلسله مراتب سازماني

–  -دوري نمودن ار تعصب صنفي وواحدي مجرب در عين وفاداري سازماني

–  – تكيه بر وجدان كاري و كنترل هاي دروني ( خود كنترلي)

–  -دوري از تبعيض هاي قومي ، مذهبي و جنسي در محيط كار ودر برخورد با ارباب رجوع

–   – مطرود بودن استفاده ار امكانات و منابع سازماني در راستاي اهداف شخصي و غير سازماني

–  – پرهيز از اغواگري ، ارائه اطلاعات نادرست و غلو در انجام امور و ارائه گزارشات سازماني

–   – ريسك پذيري ، پذيرش تضاد و اختلاف سليقه و تعاطي افكار و ايده هاي كارشناسي

–   -مشاركت گروهي و ايجاد انسجام و پيوستگي در محيط كار

–  -ايجاد زمينه هاي لازم براي بروز خلاقيت و نوآوري و دوري از سكون و جمود

–   – حفظ كرامت نيروي انساني به عنوان سرمايه انساني سازمان

 

وظايف ما در تكريم ارباب رجوع      – احترام به حقوق شهروندي

–  – ارائه خدمات صادقانه به مردم و خدمت را وظيفه و نعمت الهي دانستن

–  -رعايت حسن اخلاق و رفتار ، وظيفه شناسي و انصاف در برخورد با ارباب رجوع

–  – جلب اعتماد و رضايت ارباب رجوع از طريق انجام كار صحيح ، سريع و با ميل و رغبت

–  -احترام به پيشنهاها ، انتقادها و نظريه هاي سازنده ارباب رجوع در راستاي هرچه بهتر شدن خدمات قابل ارائه

–  -الزام به پاسخگويي دقيق و به موقع به ارباب رجوع

–   -كوتاه كردن مسير كارها و حذف تشريفات زائد اداري در عين رعايت ضوابط

–   – تلاش در جهت اصلاح مقررات و روشهاي دست و پا        – گيرساده سازي و ايجاد سهولت در كارها به خصوص امور مرتبط به ارباب رجوع

–  -انجام كار ارباب رجوع حتي المكان بدون نياز به مراجعه حضوري وبا استفاده از فناوري مناسب

–   – اولويت دادن در رسيدگي به امور محرومين و اقشار آسيب پزير

حقوق ارباب رجوع    -آشنایی و اطلاع قبلي از عناوين و كميت و كيفيت خدمات قابل ارائه در سازمانها

–   – تحويل گرفتن برگه راهنماي پيگيري كار در بدو ورود به سازمان

–   -اطلاع از محل اسقرار واحدهاي سازماني مختلف و خدماتي كه هريك از آنها ارائه ميدهند قبل از مراجعه مستقيم و از طريق سازو كارهاي ارتباطي

–   – مشخص بودن مراحل و زمان تقريبي انجام كار و آگاه شدن از مقررات و ضوابط مربوطه

–  -آگاهي از وظايف و مسئوليت هاي متصديان امور و كاركنان سازمان در ارتباط با كار خود

–   – حضور به موقع مسئولين و كاركنان براي انجام وظايف در محل كار خود.

 

 

 

Skip to content