معرفی معاون تولیدات گیاهی

نام ونام خانوادگي:
امان الله  طوقي
رشته تحصيلي:
فوق ليسانس زراعت
پست سازماني:
معاون بهبود توليدات گياهي
تلفن مستقيم:
33441076-054
آدرس پست الكترونيكي:
tgahi@sb-agrijahad.ir

شرح وظايف معاونت بهبود توليدات گياهي 
ـ راهبري و نظارت به امور مربوط به بهبود وافزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي . 
ـ تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها.
ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور احياء ، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .
ـ بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود و تسهيل جريان توليد كشاورزي
ـ جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط .
ـ اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره برداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسبترين روشهاي زراعي به بهره برداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي . 
ـ تهيه و تدوين دستورالعمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي بر اساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره برداران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي 

Skip to content