معرفی معاون توسعه منابع

نام ونام خانوادگي : فریدالدین سلیمی
رشته تحصيلي :ليسانس
سمت :معاون توسعه مديريت و منابع انساني
تلفن مستقيم :05433230005 

 معاونت‌ توسعه‌ مديريت و منابع انساني

 

·        راهبري، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ و نوسازي‌ اداري‌ در سازمان جهاد كشاورزي‌ استان در چارچوب سياستهاي مصوب.

·        بازنگري‌ و بهينه‌ سازي‌ نظام هاي‌ مديريتي‌ مستقر درسازمان و زمينه سازي جهت استقرار چرخه بهره وري و مديريت كيميت.

·        تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ ساختار تشكيلاتي، بهبود فرآيندها و روشهاي‌ انجام‌ كار، جذب‌، نگهداري‌ و بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ در سازمان استان در چارچوب ضوابط ومقررات مربوطه.

·        نظارت‌ بر اجراي‌ طرحهاي‌ طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ مصوب‌ و ارائه‌ پيشنهادات‌ اصلاحي‌ به‌ ستاد وزارت بر اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

·        برنامه‌ ريزي‌ و نظارت‌ جهت برآورد و تامين نيازهاي‌ آموزشي‌ كاركنان‌.

·        نظارت‌ بر تهيه‌ و تنظيم‌ و اجراي دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مورد امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

·        انجام اقدامات به تنظيم نگهداري‌ و رسيدگي‌ به‌ حسابها در سازمان استان براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

·        انجام اقدامات مربوط به هزينه‌ كرد كليه‌ اعتبارات‌ اعم‌ از جاري‌ و عمراني‌ در سازمان استان و واحدهاي‌ تابعه‌ و وابسته براساس‌ موافقتنامه‌هاي‌ مبادله‌ شده‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ استان

·        انجام امور مربوط به ساختمانها‌، تأسيسات‌ و مخابرات‌ واحدهاي‌ تابعه‌ و وابسته سازمان

·        برنامه‌ ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ به منظور اداره‌ و بهبود وضعيت‌ رفاهي‌ كاركنان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

·        نظارت‌ بر اقدامات‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ تداركاتي‌ و پشتيباني‌ سازمان استان و واحدهاي تابعه ووابسته

·        بررسي مسائل و مشكلات و نياز هاي رفاهي خانواده معظم شهدا و ايثارگران و انجام اقدامات لازم درخصوص تامين حل مشكلات آنان.

·        بررسي نيازهاي رفاهي خانواده معظم شهدا و ايثارگران و انجام اقدامات لازم درخصوص تامين و اجراي آنها.

·        انجام امور دبيرخانه اي مربوط به دريا فت، ثبت، رهگيري، صدور و ارسال مكاتبات اداري.

·        انجام خدمات پشتيباني اداري نظير چاپ و تكثير و…..

·        انجام اقدمات لازم به منظور تجهيز و پشتيباني شبكه اتوماسيون و فناوري اطلاعات اداري سازمان و ارائه خدمات مربوطه.

·        انجام اقدامات مربوط له تعيين صلاحيت جهت اشتغال بكار متقاضيان واحد به خدمت در سازمان استان و واحدهاي تابعه و وابسته.

·        انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان جهاد كشاورزي از طريق طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان بر حسب مورد در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني.

·        ارائه مشاوره حقوقي به كليه واحدهاي تابعه و وابسته سازمان از طريق انتخاب وكلا، تنظيم دعاوي و دادخواست و ساير امور حمايتي حقوقي.

·        برقراري ارتباط با مراجع قضائي كشور به منظور رفع مشكلات و پاسخگويي به مكاتبات و دعاوي مطروحه عليه سازمان.

·        تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و روشهاي لازم جهت حسن انجام امور حقوقي و پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات و ارائه به مراجع ذيربط جهت تصويب.

·        بررسي و اظهارنظر حقوقي در زمينه كليه قراردادها، پروتكل ها وموافقت نامه هاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه طريق درخصوص نحوه تنظيم،رسيدگي و حل و فصل اختلافات و دعاوي مربوطه.

·        انجام اقدامات لازم جهت پيگيري و پيگرد حقوقي و قضايي پيمانكاران و صاحبان متخلف پروانه ها و مجوزهاي طرف قرارداد با سازمان حسب اعلام واحدهاي متولي پيمانها، پروانه ها و مجوزها.

·        ارائه مشاوره و خدمات حقوقي به كاركنان سازمان

Skip to content