معرفی معاون تولیدات دامی

نام و نام خانوادگي: مهدی حسینی

رشته تحصيلي: دکترای دامپزشکی

پست سازماني: سرپرست معاونت بهبود توليدات دامی

شماره تماس: 05433411013

آدرس پست الکترونیکی: mehdihosseini4@gmail.com

وظايف معاونت بهبود توليدات دامي

*راهبري و نظارت بر امور مربو ط به بهبود و افزايش توليد دام و فرآورده هاي دامي و كنترل جمعيت آن در استان در چارچوب سياست هاي كلان وزارت جهادكشاورزي

*تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات دامي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و تنظيم برنامه كلان توليد محصولات دامي استان

*نظارت مستمر بر پيشبرد برنامه هاي عمراني توسعه دامپروري در سازمان بر اساس سياست هاي مصوب ، بخشنامه ها و دستور العمل هاي مربوطه

*اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ و بهبود منابع دام و طيور و اصلاح نژاد گونه هاي برتر دامي

*تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني و ترويجي مربوط به نغذيه ، بهداشت و بهبود جايگاه ، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طيور

*ايجاد تعامل مناسب با واحد فني و مهندسي سازمان به منظور كنترل پروژه هاي دامپروري ، تبادل اطلاعات فني و بهبود روشهاي عملياتي

*بررسي و انجام اقدامات لازم در جهت معرفي و تأمين منابع غذايي دام استان و نيز برآورد نيازهاي غذاي دام و فرآورده ها و تجهيزات مربوطه در چارچوب سياستهاي مصوب

*بررسي ، تدوين و به روز نگهداشتن نظام هاي موجود دامپروري استان

Skip to content