معاونت بهبود تولیدات گیاهی

نام ونام خانوادگي: اردشیر شهرکی
رشته تحصيلي: فوق ليسانس زراعت
پست سازماني: معاون بهبود توليدات گياهي
تلفن مستقيم: 33441076-054
آدرس پست الكترونيكي: tgahi@sb-agrijahad.ir

شرح وظايف معاونت بهبود توليدات گياهی

ـ راهبري و نظارت به امور مربوط به بهبود وافزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي . 
ـ تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه
 به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها.
ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور احياء ، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .
ـ بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود و تسهيل جريان توليد كشاورزي
ـ جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط .
ـ اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره برداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسبترين روشهاي زراعي به بهره برداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي . 
ـ تهيه و تدوين دستورالعمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي بر اساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره برداران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي 

 

گزارش عملکرد معاونت تولیدات گیاهی 

1-پیگیری امورات مربوط به الگوی کاشت46000هکتاری سیستان وارسال دفترچه نمونه الگوی کاشت پیشنهادی معاونتهای محترم زراعت وباغبانی وزارتخانه به شهرستانهای مذکور

2-مکاتبه وپیگیری ازطریق شهرستانهای شمال استان درخصوص رعایت الگوی پیشنهادی ارسالی وتاکید لازم دراین خصوص

3-تشکیل جلسات کارشناسان سازمان ومراکزتحقیقات واساتیددانشگاه وبحث وبررسی پیرامون موضوع مذکور

4-جمع بندی پیشنهادات الگوی کاشت شهرستانهای مرکزی وجنوب استان وهماهنگی وارسال پیشنهادات مذکور به مرکز تحقیقات جنوب استان جهت تدوین نهایی الگوی کاشت متناسب با هرشهرستان

Skip to content