معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی

نام ونام خانوادگي: محمد حسن یادگارزائی
رشته تحصيلي: ليسانس 
پست سازماني:معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي
تلفن مستقيم:33437823-054
آدرس پست الكترونيكي:tbsb@agrijahad.ir

فرم ارتباط با مدیر

شرح وظايف:

معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان مشتمل بر سه مديريت اموربرنامه و بودجه،مديريت امورسرمايه گذاري ، مديريت صدور پروانه ها و مجوزها و دو اداره تنظيم بازار و اداره آماروفن آوري اطلاعات و تجهيز شبكه داراي شرح وظايف زير مي باشد

– انجام بررسي هاي مختلف در عرصه توليدكشاورزي استان جهت دستيابي به شاخصهاوالگوهاي توسعه بخش در استان.

– انجام بررسيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درخصوص ايجادبستر مناسب بمنظوراصلاح وبهبود الگوي غذايي رايج در استان و تدوين برنامه توسعه پايداربخش كشاورزي درچارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب.

– راهبري واجراي سياستها و برنامه هاي كلان دستگاه در زمينه فناوري اطلاعات و ارائه خدمات لازم جهت بهبود ارتباطات شبكه اتوماسيون سازمان استان درراستاي كارآمدسازي شبكه اطلاعات رايانه اي.

– جمع آوري آمارواطلاعات كشاورزي استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط

Skip to content