مدیریت شهرستان خاش

نام و نام خانوادگی: مجتبی خاشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زراعت

تلفن مستقیم: 0543722070

پست الکترونیکی: mojtabakhsi425@gmail.com

شرح وظایف اداره/ مدیریت: 

انجام امورات مدیریت

Skip to content