ایرانشهر

نام ونام خانوادگي:
مجید فیاضی

رشته تحصيلي:
باغبانی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيکی:

بمپور

نام ونام خانوادگي:
محمد اکرم هودیانی

رشته تحصيلي:
حشره شناسی کشاورزی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
09151471462

آدرس پست الكترونيكي:
m.hoodianl
@yahoo.com

تفتان

نام ونام خانوادگي:
فضل الله کردی

رشته تحصيلي:
کشاورزی-زراعت

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

چابهار

نام ونام خانوادگي:
نورالدین میرلاشاری

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقیم:
35331003

آدرس پست الكترونيكي:

خاش

نام ونام خانوادگي:
مجتبی خاشی

رشته تحصيلي:
زراعت

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
3722070

آدرس پست الكترونيكي:
mojtabakhsi425
@gmail.com

دشتیاری

نام ونام خانوادگي:
منصور رئیسی

رشته تحصيلي: 

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

دلگان

نام ونام خانوادگي:
حسن شاولی‌‎بر

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

راسک

نام ونام خانوادگي:
فرامرز مبارکی

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد
ترویج و آموزش کشاورزی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
37142725

آدرس پست الكترونيكي:
faramarzmobaraki1984
@gmail.com

زابل

نام ونام خانوادگي:
محمدحسن نوذری

رشته تحصيلي:
دکتری اگرواکولوژی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
32225082

آدرس پست الكترونيکی:
mh-nozary@yahoo.com

زاهدان

نام ونام خانوادگي:
مهدی شهرکی

رشته تحصيلي:
دکتری آگروتکنولوژی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
33452789

آدرس پست الكترونيكي:
mehdi_shahraki
@yahoo.com

زرآباد

نام ونام خانوادگي:
محمدامین هوت

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

زهک

نام ونام خانوادگي:
حبیب رستمی

رشته تحصيلي: 

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

سراوان

نام ونام خانوادگي:
ایرج رستم زهی

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد حسابداری

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
37622453

آدرس پست الکترونیکی:

rostamzahi-iraj@yahoo.com

سرباز

نام ونام خانوادگي:
اسمعیل رنگ بست

رشته تحصيلي:
مهندسی کشاورزی باغبانی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

سیب و سوران 

نام ونام خانوادگي:
محمد حنیف سپاهی

رشته تحصيلي:
باغبانی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

فنوج

نام ونام خانوادگي:
قنبر ناروئی

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
37182170

آدرس پست الکترونیکی:

ghanbarnarooei5100
@gmail.com

قصرقند

نام ونام خانوادگي:
عبدالناصر رییسی

رشته تحصيلي:
زراعی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

کنارک

نام ونام خانوادگي:
عیسی قاضی

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
37182170

آدرس پست الكترونيكي:

ghazi_eisa
@yahoo.com

گلشن

نام ونام خانوادگي:
مهراب بزرگ زاده

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

لاشار

نام ونام خانوادگي:
محمدرحیم اربابی

رشته تحصيلي:
کارشناسی
کشاورزی

پست سازماني:
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

 mohammadrahim
arbabi@gmail.com

مهرستان

نام ونام خانوادگي:
عبداله سپاهی

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
37722199
09155478779

آدرس پست الكترونيكي:

abdollahsepahi
@gmail.com

میرجاوه

نام ونام خانوادگي:
محسن کهرازهی

رشته تحصيلي:
مهندسی کشاورزی گرایش علوم باغبانی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
09158417590

آدرس پست الكترونيكي:

m.kahrazehi7590
@gmail.com

نیکشهر

نام ونام خانوادگي:
عبدالستار سهراب زهی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي: 

نیمروز

نام ونام خانوادگي:
امیر سارانی

رشته تحصيلي: دکتری زراعت (گرایش علوم علف‌های هرز)

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:
09155422188

آدرس پست الكترونيكي:
amirsarani@gmail.com

هامون

نام ونام خانوادگي:
حسن صفایی مقدم

رشته تحصيلي:
کارشناسی ارشد کشاورزی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

هیرمند

نام ونام خانوادگي:
عباس جهانی

رشته تحصيلي:
مهندسی کشاورزی

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن مستقيم:

آدرس پست الكترونيكي:

شرح وظایف مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها

تهیه، تنظیم و تدوین و ارائه گزارشات تخصصی، کارشناسی، توجیهی و اداری برحسب مورد و موضوع به سازمان

 تهیه، تدوین، اعلام و ارائه برنامه‌ها و بودجه طرح‌های پیشنهادی سالانه به سازمان

 شرکت در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و کارشناسی سطح شهرستان، ستاد سازمانی و فرمانداری

 نظارت بر حسن اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی

 نظارت بر مجوزهای صادره از امور اراضی در سطح شهرستان

 نظارت بر اراضی واگذارشده به مجریان طرح‌ها و پیگیری تخلفات از طریق مراجع قضایی

 نظارت بر حسن اجرای عملیات کنترل آفات و امراض و بیماری‌های گیاهی در سطح شهرستان

 اجرای طرح‌های توسعه مکانیزاسیون در زیر بخشه‌ای دام و طیور و آبزیان، زراعت و باغبانی

Skip to content