ایرانشهر

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

بمپور

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

تفتان

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

چابهار

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

خاش

نام ونام خانوادگي:حمیدرضا کبدانی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

راسک

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

زابل

نام ونام خانوادگي:سید رضا موسوی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيك

زاهدان

نام ونام خانوادگي:حسین کیخا

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

زهک

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

سراوان

نام ونام خانوادگي:شیرزاد کمالی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

سرباز

نام ونام خانوادگي:سعید ناروئی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

کنارک

نام ونام خانوادگي:سعید اولیایی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

نیکشهر

نام ونام خانوادگي:حبیب رییسی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

دشتیاری

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

دلگان

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

سیب و سوران 

نام ونام خانوادگي:محمد حنیف سپاهی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

مهرستان

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

هیرمند

نام ونام خانوادگي:حبیب رستمی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

میرجاوه

نام ونام خانوادگي:محسن کهرازهی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

قصرقند

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

فنوج

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

هامون

نام ونام خانوادگي:علیرضا روحی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

نیمروز

نام ونام خانوادگي:حسین صفایی

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

نام ونام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

پست سازماني:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
تلفن مستقيم:
آدرس پست الكترونيكي:

شرح وظایف مدیر ان جهاد کشاورزی شهرستانها

تهیه، تنظیم و تدوین و ارائه گزارشات تخصصی، کارشناسی، توجیهی و اداری برحسب مورد و موضوع به سازمان

 تهیه، تدوین، اعلام و ارائه برنامه‌ها و بودجه طرح‌های پیشنهادی سالانه به سازمان

 شرکت در جلسات کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی و کارشناسی سطح شهرستان، ستاد سازمانی و فرمانداری

 نظارت بر حسن اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی

 نظارت بر مجوزهای صادره از امور اراضی در سطح شهرستان

 نظارت بر اراضی واگذارشده به مجریان طرح‌ها و پیگیری تخلفات از طریق مراجع قضایی

 نظارت بر حسن اجرای عملیات کنترل آفات و امراض و بیماری‌های گیاهی در سطح شهرستان

 اجرای طرح‌های توسعه مکانیزاسیون در زیر بخشه‌ای دام و طیور و آبزیان، زراعت و باغبانی

 

Skip to content