مدیریت حفظ نباتات

نام ونام خانوادگي: غلامحسین تیموری
رشته تحصيلي: کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی
پست سازماني: مدير حفظ نباتات
تلفن مستقيم: 33442790-۰۵۴
آدرس پست الكترونيكي: 

شرح وظایف مدیریت حفظ نباتات: 

 1. نظارت برنواحي عاري از آفات و يا با شيوع كم آفت و حفاظت و تأمين بهداشت و سلامت از مناطق در معرض خطر.
 2. انجام اقدامات لازم به منظور نظارت و اتخاذ تدابير مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات و فرآورده هاي گياهي به كشور و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها.
 3. نظارت بر اقدامات بهداشت گياهي براي آفات قرنطينه اي و آفات غيرقرنطينه اي به منظور رعايت استانداردهاي بين المللي.
 4. نظارت برصدور مجوز هاي ترخيص محصولات كشاورزي و فرآورده هاي گياهي از گمركات استان
 5. نظارت بر صدور مجوز براي مراكز فروش دفع آفات و جلوگيري از ادامه فعاليت موسسات و شركت هاي فاقد پروانه از طريق مراجع قانوني.
 6. انجام برنامه ريزي لازم به منظور نظارت بر ممنوعيت ورود هرگونه خاك زراعتي، گلداني، خاك رس و شن به تنهايي و يا همراه با اندام هاي تكثيري گياهي به منظور جلوگيري از ورود آفات موجود در خاك.
 7. برنامه ريزي و نظارت براجراي برنامه هاي مبارزه شيميائي، غيرشيميائي و بيولوژيك به منظور جلوگيري از خسارت آفات.
 8. بررسي و تهيه مدلهاي مناسب با استفاده از سيستم هاي مبتنی بر فنآوری اطلاعات جهت پيش آگاهي آفات و بيماريهاي گياهي
 9. سياستگذاري وبرنامه ريزي ناوگان سمپاشي و چينش متناسب آنها براساس نياز.
 10. ايجاد شبكه اطلاعاتي بين شهرستانها و ارتباطات بين المللي جهت تعيين نوسانات پراكنش وجمعيت آفات وبيماریها وعلفهاي هرز
 11. ‌برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي شبكه مراقبت و سيستم پيش آگاهي و مبارزه با آفات عمومي و همگاني و مهار عوامل خسارت زا.
 12. برنامه ريزي و نظارت بر برنامه توسعه روش هاي نوين و جديد در مبارزه غير شيميايي وبيولوژيك مطالعه و ارزيابي كارايي روش هاي مختلف مبارزه با آفات.
 13. نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستور العمل­هاي ابلاغ شده.
 14. نظارت بر تهيه، تنظيم وتدوين گزارش­ها ي عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها، طرح­ها، پروژه ها، مشكلات و نارسايي ها جهت ارائه و انعكاس به رئيس سازمان و ساير مراجع.
Skip to content