مدیریت باغبانی

نام ونام خانوادگي:
اردشیر شهرکی
رشته تحصيلي:
فوق ليسانس زراعت
پست سازماني:
مدیر باغبانی
تلفن مستقيم:
33425076-054
آدرس پست الكترونيكي:

1-    راهبري و نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليدات محصولات باغي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .
2-
    انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه سطح زيركشت محصولات باغي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح با بررسي وشناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات باغي استان .
3-
    تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت ، داشت و برداشت محصولات باغي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .
4-
    هماهنگي با واحدصدورپروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه و مجوزباغباني در سطح استان .
5-
    ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم
 
 

 

Skip to content