مدیریت باغبانی

نام ونام خانوادگي: سعید ناروئی
رشته تحصيلي: کارشناسی ارشد باغبانی
پست سازماني: سرپرست مدیریت باغبانی
تلفن مستقيم: 33425076-054
آدرس پست الكترونيكي: saeidn7@yahoo.com

شرح وظایف مدیر باغبانی

1- راهبري و نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليدات محصولات باغي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب.
2-
انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه سطح زيركشت محصولات باغي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح با بررسي وشناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات باغي استان.
3-
تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت ، داشت و برداشت محصولات باغي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزی.
4-
هماهنگي با واحدصدورپروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه و مجوزباغباني در سطح استان.
5-
ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم
Skip to content