مدیریت امور سرمایه گذاری

نام ونام خانوادگي:حسينعلي اكبري
رشته تحصيلي:فوق ليسانس مديريت فناوري
پست سازماني:مدير امور سرمايه گذاري
تلفن مستقيم:33260447-054
آدرس پست الكترونيكي:tashilat@sb-agrijahad.ir

 

شرح وظايف مديريت امور سرمايه گذاري
 برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت گسترش زمينه هاي كار آفريني و ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي استان در راستاي سياستهاي مصوب

 زمينه سازي جهت جذب و هدايت سرمايه گذاري غير دولتي در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه ها و امكانات مربوطه

 انجام اقدامات لازم و پيگيري جهت جذب و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه هاي سازمان و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي به منظور توجيه و دفاع از برنامه 

Skip to content