مدیریت امور رفاه و پشتیبانی

نام ونام خانوادگي:دهمرده
رشته تحصيلي:فوق ليسانس 
پست سازماني:مدیر امور رافاه و پشتیبانی
تلفن مستقيم:33239874
آدرس پست الكترونيكي:

Skip to content