مدیریت امور برنامه ریزی

نام ونام خانوادگي:محمد امير مير
مدرك تحصيلي:فوق ليسانس كامپيوتر
پست سازماني:مدير امور برنامه و بودجه
تلفن مستقيم:33437812-054
آدرس پست الكترونيكي:boodjeh @ sb-agrijahad.ir

شرح وظایف

– هماهنگي وهدايت واحدهاي مختلف سازمان درتدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني
– تنظيم بودجه موردنيازساليانه باتوجه به برنامه هاي كلان سازمان درقالب دستورالعملهاي مريوط وهماهنگي لازم جهت تخصيص وتوزيع بودجه به واحدهاي مختلف
– انجام اقدامات لازم به منظوراخذوتخصيص اعتبارات جاري ،عمراني وارزي وسايرمنابع اعتباري سازمان وابلاغ آن
– كنترل ونظارت برهزينه كرداعتبارات براساس طرحها،برنامه ها وموافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارشهاي لازم

Skip to content