مدیریت امور اراضی

ردیف عنوان شناسه خدمت آدرس سامانه خدمت نظر سنجی خدمت
1 صدورموافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

2 تمديد موافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

3 توسعه موافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

 

4 تمديد توسعه موافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي
5 تغيير طرح موافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

6 تغيير نام (جايگزين مجري طرح )موافقت نامه اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

7 اعلام تشخيص غير زراعي و باغي اراضي قانون حفظ كاربري  

 

8 مخالفت با اجراي فعاليت تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  

 

9 صدور مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي  

 

10 تمديد مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي  

 

11 توسعه مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي
12 تمديد توسعه مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي  

 

13 تغيير طرح مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي  
14 تغيير نام (جايگزين مجري طرح) مجوز تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربرري اراضي زراعي و باغي  
15 اعلام مخالفت با اجراي فعاليت تبصره 1 معاف ماده1 قانون حفظ كاربري اراضي  
16 صدور مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  
17 توسعه مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  
18 تمديد مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي تمديد توسعه مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  
19 تغيير طرح مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  
20 تغييرنام(جايگزين مجري طرح) مجوزتبصره1 مشمول ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي  
 
 
Skip to content