مدیریت امور اداری

نام ونام خانوادگي: زینب اردیش
رشته تحصيلي: مدیریت آموزش – برنامه‌ریزی 
مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد 
پست سازماني: مدیر امور اداری
تلفن مستقيم: 05433236906
آدرس پست الكترونيكي:

شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی و نظارت بر امور استخدام، بازنشستگی، نقل و انتقال کارکنان، ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات اداری

 2. برنامه ریزی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت مسئولیت.

 3. سازماندهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

 4. ارائه دستورالعملهاو ضوابط مربوطه جهت اجرا.

 5. شرکت در کمیسیونها، سمینارها، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق.

 6. تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و ….

 7. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

 8. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات مرتبط.

 9. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری 

 10. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان

 11. همکاری در امر آموزش و پژوهش در زمینه شغلی.

 12. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 13. پیگیری برگزاری جلسات و انجام مصوبات کمیته سرمایه انسانی، بعنوان دبیر کمیته

Skip to content