مدیریت امور اداری

نام ونام خانوادگي:زینب اردیش
رشته تحصيلي:فوق ليسانس 
پست سازماني:مدیر امور اداری
تلفن مستقيم:33230986
آدرس پست الكترونيكي:

شرح وظایف :

ا- برنامه ریزی و نظارت بر امور استخدام، بازنشستگی، نقل و انتقال کارکنان، ارتقاء شغلی، قوانین و مقررات اداری

۲- برنامه ریزی و نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت مسئولیت .

۴- سازماندهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .

ارائه دستورالعملهاو ضوابط مربوطه جهت اجرا .

۳- شرکت در کمیسیونها، سمینارها، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

۴- تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و . ….

۵- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر .

۶- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات مرتبط.

۷- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .

۸- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان

همکاری در امر آموزش و پژوهش در زمینه شغلی .

انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

پیگیری برگزاری جلسات و انجام مصوبات کمیته سرمایه انسانی، بعنوان دبیر کمیته

Skip to content