مدیریت آب وخاک و امور فنی ومهندسی

 

 

 

 

  نام ونام خانوادگي:

حسینعلی رمرودی
مدرك تحصيلي:
فوق ليسانس
پست سازماني:
سرپرست مديریت آب و خاك و امور فني مهندسي
تلفن مستقيم:
33411681-054
آدرس پست الكترونيكي:
abokhak@sb-agrijahad.ir

شرح وظايف مديريت

1.     گردآوري آمار و اطلاعات جهت پيش بيني تحقق اهداف پروژه هاي عمراني آب و خاك

2.     نظارت بر انتخاب پيمانكاران و مشاوران پروژه هاي عمراني

3.     تدوين برنامه جامع آب و خاك، هماهنگ با برنامه هاي توسعه كشور و استان

4.  مطالعه و بررسي پروژه هاي پيشنهادي شهرستانها، تصويب و ارائه به مديريت طرح و برنامه ريزي جهت تنظيم و تبادل موافقتنامه هاي عمراني

5.  اجراي كليه مقررات و خط مشي هاي وزارت جهادكشاورزي در خصوص تامين، توزيع و بهره برداري بهينه از منابع آب و خاك

6.  هماهنگي و ارتباط منسجم و مناسب با واحدهاي مرتبط شهرستانها جهت تدوين برنامه ها و اجراي پروژه ها

7.  هماهنگي با ديگر دواير ذيربط اداري در جهت بهره برداري و نگهداري از تاسيسات احداثي در كشاورزي و عمراني با الويت ايجاد تشكلها و تعاوني هاي توليد و نظاير آن

8.  ارزشيابي برنامه هاي اجرايي براي انجام اصلاحات ضروري و تجديد نظرهاي لازم با استفاده از ظرفيتهاي موجود در سطح وزراتخانه متبوع

9.  نظارت بر چگونگي توزيع و تخصيص اعتبارات، فصول اجرايي و مطالعاتي با همكاري واحدهاي مرتبط شهرستانها

10. نظارت بر اجراي پروژه هاي آب و خاك در مقاطع مختلف تا زمان بهره برداري

11. بررسي طرحهاي پيشنهادي مرتبط با فعاليتهاي آب و خاك از طرف بخش خصوصي جهت معرفي به كميته تخصصي، به منظور اعطاي تسهيلات بانكي و نظارت بر اجراي آن. 

 


Skip to content