محیط زیست و سلامت غذا

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۰ ارائه خدمات محیط زیست و سلامت غذا در بخش کشاورزی نظارت بر سالم بودن و انطباق نهاده های کشاورزی با استانداردهای محیط زیست وسلامت غذا الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، 33449507-054
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۱ راهبری کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و انطباق بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی کشور حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، 33449507-054
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۲ پایش و اعلام آلایندهای (پساب و پسماندها) واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، 33449507-054
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۳ پایش برنامه ایمنی آب آشامیدنی و فاضلاب بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، 33449507-054
۱۳۰۲۲۵۲۷۱۰۰ صدور کد شناسایی محصولات کشاورزی صدور کد شناسایی محصول گواهی شده کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، ۳۳۴۴۱۰۷۶-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۷۱۰۰ صدور کد شناسایی محصول ارگانیک کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، ۳۳۴۴۱۰۷۶-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۰ ارائه مجوز شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (339)33428061-054
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (339)33428061-054
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (339)33428061-054
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (339)33428061-054
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (339)33428061-054
Skip to content