لیست خدمات شناسنامه دار

در صورت عدم مشاهده کامل محتوای جدول، موبایل خود را به حالت افقی بچرخانید.

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت آدرس سامانه بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای امور دام صدور یا تمدید موافقت اصولی دامپروری‌های صنعتی و نیمه‏ صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری دامپروری‌‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۳ صدور یا تمدید پروانه توسعه دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه‏ صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۴ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۵ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۶ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی دامپروری‌‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مراکز تولید مواد ژنی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۰ صدور یا تمدید پروانه توسعه مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۱ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۲ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۳ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای جوجه‌کشی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع ‏های دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۷ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز جمع ‏آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۸ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۹ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز جمع‏ آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۰ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۱ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز جمع ‏آوری شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۳ صدور یا تمدید پروانه تاسیس میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۴ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۷ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۸ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی میدان عرضه دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه شیر خام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۰ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه شیر خام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۰ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۴ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۶ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۸ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۰ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس دفتر فنی و مشاوره ‏ای دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات اصلاح نژاد بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۰ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۱ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۲ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۰ ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده‏‌های دامی صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت قرمز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۱ صدور مجوزتشکیل زنجیره‏ تولید گوشت مرغ بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۲ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت سایر ماکیان بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۳ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید تخم مرغ بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۴ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید شیر بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۵ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید عسل بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۰ ارائه کارت شناسای/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های روستایی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۱ صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های عشایری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۲ صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های غیرصنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۳ صدور یا تمدید کارت شناسایی واحد پرورش کرم ابریشم بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۴ تعویض، صدور یا تمدید شناسنامه واحد پرورش زنبور عسل (دفترچه زنبورداری) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۹۳۰۰۰ صدور تائیدیه جوجه‌‏ریزی واحدهای پرورش طیور صدور تائیدیه جوجه‌‏ریزی واحدهای پرورش طیور بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۴۰۰۰ صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۵۰۰۰ صدور شناسه هویت دام زنده صدور شناسه هویت دام زنده بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۶۰۰۰ صدور شناسنامه دام زنده صدور شناسنامه دام زنده بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۰ تامین و توزیع نهاده‌‏های دامی تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (جو، کنجاله، ذرت) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۱ تامین و توزیع نهاده‏ های دامی (شکر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۲ تامین و توزیع نهاده‏ های دامی (جعبه تخم نوغان) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۳ تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (دام مولد) بیانه سطح خدمتت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۴ تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (جوجه یک‏روزه) بیانه سطح خدمتت
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۵ تسهیم ماهیانه سبوس گندم بیانه سطح خدمت
۱۳۰۳۲۴۹۹۱۰۰ تخصیص سوخت به واحدهای دام و طیور تخصیص سوخت مایع به واحدهای دام و طیور بیانه سطح خدمت
۱۳۰۳۲۴۹۹۱۰۱ تخصیص سوخت گاز به واحدهای دام و طیور بیانه سطح خدمت
۱۸۰۵۲۵۰۰۱۰۰ ارائه خدمات آموزشی امور دام آموزش شیوه ‏های صحیح تلقیح مصنوعی به کارشناسان مراکز تلقیح مصنوعی بیانه سطح خدمت
۱۸۰۵۲۵۰۰۱۰۱ آموزش مهارتی مأموران ثبت مشخصات و رکوردگیری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۱۰۰۰ نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۲۰۰۰ پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره ‏برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل‏ سازی پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره ‏برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل‏ سازی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد گلخانه‏‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد گلخانه‌‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۳ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۴ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد گلخانه‏‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد گلخانه‌‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد گلخانه‌‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد گلخانه‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۱ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای و مجتمع تولید و پرورش قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه توسعه مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۵ ابطال پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۶ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۷ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۹ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری شهرک گلخانه ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه توسعه شهرک گلخانه‏ ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۱ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری شهرک گلخانه‌‏ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۲ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری شهرک گلخانه‏‌ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۳ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری شهرک گلخانه‌‏ای و شهرک قارچ خوراکی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۱ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۵ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی باغبانی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی باغبانی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین ‏کننده سازه و تجهیزات گلخانه‏ ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه‏ ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۱ صدور تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۲ صدور تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۳ صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب‏دار بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۹ ارائه خدمات حمایتی امور باغبانی تامین و توزیع نهاده‏ های باغی (کود، نهال، بذر، قلمه و …) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۱۰ احداث باغات الگویی دیم در اراضی شیب‏دار بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۳ ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۱ حمایت از صندوق‏ های ملی محصولی تشکل‏‌های ملی باغیانی در بخش غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۴ حمایت از بیمه محصولات، تجهیزات و اماکن باغی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی زراعت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی زراعت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۸ ابطال پروانه تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۱۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی الگوسازی مزارع نمونه بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۱ ارائه توصیه فنی منطقه ‏ای بر اساس پایش دوره ای مزارع شاخص بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۶۰۰۰ صدور تائیدیه ادوات، تجهیزات و ماشین های کشاورزی صدور تائیدیه ادوات، تجهیزات و ماشین های کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۸۰۰۰ صدور یا تمدید کارت شناسایی ماشین داران حرفه ای کشاورزی (تراکتور، کمباین و چاپر) صدور یا تمدید کارت شناسایی ماشین داران حرفه‌ای کشاورزی (تراکتور، کمباین و چاپر) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۱ توزیع و نظارت بر مصرف بذور و کود کشاورزی توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی ذرت بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۳ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی پنبه بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۴ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی سیب زمینی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۵ توزیع و نظارت بر مصرف بذور توتون و تنباکو بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۶ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات علوفه‏‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۷ توزیع و نظارت بر مصرف بذور حبوبات (لوبیا، نخود و ماش) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۸ توزیع و نظارت بر مصرف بذور دانه ‏های روغنی (سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کتان، کنجد، بادام زمینی، ساری کونیا) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای آب و خاک صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه‏‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه‌ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه‌‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۷ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه‌‏ای بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۰ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۱ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۴ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۵ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۶ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۷ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۹ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۲۰ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۲۱ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۰ حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۲ حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۳ حمایت از احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۲ ارائه الگوهای مصرف بهینه آب کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۳ حمایت از بهبود و توسعه منابع آب کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۴ ارائه الگوهای ایجاد سامانه‏ های نوین آبیاری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه تاسیس پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۰ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۱ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه تاسیس پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۷ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۴ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز داخلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۸ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۰ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز صادراتی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت عرضه نهاده‏ ها و تجهیزات کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۵۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۱۱۹۱۱۰۵ ارائه مجوزهای صادرات و واردات کشاورزی صدور مجوز معافیت تعرفه واردات محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۳ تنظیم بازار محصولات و نهاده‌‏های کشاورزی پرداخت مشوق ‏های صادراتی محصولات و فرآورده‏ های کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۴ تعیین و ارائه پیشنهاد تعرفه ‏های گمرکی و عوارض صادراتی نهاده ‏ها، محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۵ نظارت بر فرآیند تامین نهاده‏ها، محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی با ارز مرجع (دولتی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای اقتصادی کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت مالی و اعتباری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت بیمه کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت بیمه کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تامین نیروی کارکشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۰ ارائه خدمات جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی برآورد میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۱ ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۲ ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۵۱۰۰ ارائه تسهیلات و اعتبارات کشاورزی ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات ارزی به بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۵۱۰۱ ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی به بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۷۰۰۰ تعیین و نظارت بر تعرفه ‏های خدمات بخش کشاورزی تعیین و نظارت بر تعرفه ‏های خدمات بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۸۰۰۰ ارائه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و منابع طبیعی ارائه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۹۰۰۰ ارایه خدمات داده های مکانی بخش کشاورزی ارایه خدمات داده های مکانی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۳۲۵۲۱۰۰۰ تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی تایید میزان سوخت چاه ‏های آب کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۲۱۰۰ تدوین مقررات و پیش‌نویس قوانین بخش کشاورزی تدوین پیش نویس قوانین و تدوین دستورالعمل‏ ها و مقررات فنی و تخصصی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۳۰۰۰ حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۴۰۰۰ اعلام و پیشگیری از مخاطرات بخش کشاورزی اعلام و پیشگیری از مخاطرات بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۵۰۰۰ پاسخگویی به شکایات، درخواست‌‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی پاسخگویی به شکایات، درخواست‏‌ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۰ ارائه خدمات محیط زیست و سلامت غذا در بخش کشاورزی نظارت بر سالم بودن و انطباق نهاده‏ های کشاورزی با استانداردهای محیط زیست و سلامت غذا بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۱ راهبری کاهش انتشار گازهای گلخانه‏‌ای و انطباق بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی کشور بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۲ پایش و اعلام آلایندهای (پساب و پسماندها) واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۶۱۰۳ پایش برنامه ایمنی آب آشامیدنی و فاضلاب بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۷۱۰۰ صدور کد شناسایی محصولات کشاورزی صدور کد شناسایی محصول گواهی شده کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۷۱۰۱ صدور کد شناسایی محصول ارگانیک کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۰ ارائه مجوز شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۵۲۸۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۰ راهبری فرصت‏ های سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی معرفی فرصت‏ های سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۱ ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به سرمایه گذاران خارجی بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۲ معرفی توانمندی‏ های فنی و تخصصی و فرصت ‏های کشاورزی در سایر کشورها بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۳ ارائه مشاوره و حمایت از صدور خدمات فنی، مهندسی بخش کشاورزی به خارج از کشور بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۴ ارائه مشاوره و حمایت از سرمایه‏ گذاری بخش کشاورزی در خارج از کشور بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۲۹۱۰۶ راهبری توسعه کشت فراسرزمینی بیانه سطح خدمت
۱۸۰۵۲۵۳۰۱۰۱ فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۶۹۱۰۰ موافقت با اجرای طرح های تولیدات کشاورزی صدور و یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های تولیدات کشاورزی و صنایع تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی در روستاها بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۶۹۱۰۲ تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی در روستاها بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۶۹۱۰۰ ارائه مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‏ها صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی معاف از پرداخت عوارض بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۷۰۱۰۳ تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی معاف از پرداخت عوارض بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۰ ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی جلوگیری از تغییر کاربری‏‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۱ تعیین حدود (حدنگاری) اراضی کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۲ رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۰ ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات صدور یا تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۱ صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۲ صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک ‏های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۳ ابطال مجوز تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۴ تغییر نام مجوز تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۵ اصلاح مجوز تأسیس/بهره ‏برداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏ های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۶ صدور یا تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۷ صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۸ صدور یا تمدید مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۰۹ ابطال مجوز تاسیس/بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۰ تغییر نام مجوز تاسیس/بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۱ اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۲ صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۳ صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۴ ابطال مجوز تاسیس/فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۵ تغییر نام مجوز تاسیس/فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۶ صدور یا تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت‌کش های گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۷ ابطال مجوز تاسیس فروشگاه آفت‏‌کش ‏های گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۱۹ صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏‌کش‏ های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۲۲ صدور یا تمدید مجوز تاسیس واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۲۴ صدور یا تمدید مجوز توسعه واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۲۵ ابطال مجوز تاسیس/فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۲۶ تغییر نام مجوز تاسیس/فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۸۱۲۷ اصلاح مجوز تاسیس/فعالیت واحدهای قرنطینه ای گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۷۹۱۰۲ ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله ‏های گیاهی صدور گواهی بهداشتی گیاهی صادرات محموله‏ های کشاورزی (گیاهی) بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۴۷۹۱۰۳ صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندام ‏های تکثیری گیاهی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۱۲۴۸۱۱۰۱ ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت‏‌کش‏ ها و محموله‏ های گیاهی صدور مجوز خروج محموله ‏های گیاهی از گمرک بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۲ واگذاری اراضی ملی و دولتی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۳ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی بیانه سطح خدمت
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۴ واگذاری زمين در اجرای لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری (هيأت 7 نفره) بیانه سطح خدمت
Skip to content