مدیریت صنایع تبدیلی وغذایی

ردیف عنوان شناسه خدمت آدرس سامانه خدمت نظر سنجی خدمت
1 پروانه تاسيس واحد صنايع تبديلي و غذايي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام) ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

2 پروانه بهره برداري واحد صنايع تبديلي و غذايي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام) ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

3 پروانه توسعه واحد صنايع تبديلي و غذايي(صدور-تمديد-اصلاح) ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

 

4 پروانه بازسازي و نوسازي واحد صنايع تبديلي و غذايي(صدور-تمديد) ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰
5 صدور جواز بازسازي و نوسازي بازسازي صنايع تبديلي و غذايي ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

6 صدورپروانه بهره برداري واحد صنايع تبديلي و غذايي موجود (فاقد پروانه) ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

7 صدورجواز تاسيس صنايع انتقالي از وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

8 صدورپروانه بهره برداري صنايع انتقالي از وزارت صنعت معدن و تجارت ۱۳۰۲۱۱۹۳۰۰۰  

 

9 پروانه تاسيس مراكز خدمات كشاورزي غير دولتي(صدور-تمديد-ابطال-تغييرنام-تغيير فعاليت-)  

 

10 پروانه فعاليت مراكز خدمات كشاورزي غير دولتي(صدور-تمديد-ابطال-تغييرنام-تغيير فعاليت-)  

 

11 پروانه تاسيس كلينيك هاي صنايع غذايي و تكميلي(صدور-تمديد-ابطال-انتقال-)
Skip to content