مدیریت باغبانی

ردیف عنوان شناسه خدمت آدرس سامانه خدمت نظر سنجی خدمت
1 پروانه تاسيس واحد هاي گلخانه اي كوچك مقياس(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام)  

 

 
2 پروانه پهره برداري واحد هاي گلخانه اي كوچك مقياس(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام    

 

3 پروانه توسعه واحد هاي گلخانه اي كوچك مقياس(صدور-تمديد-اصلاح)    

 

 

4 پروانه بهسازي و نوسازي واحد هاي گلخانه اي كوچك مقياس(صدور-تمديد)    
5 پروانه تاسيس واحد هاي گلخانه اي و واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام-تغيير كشت    

 

6 پروانه بهره برداري واحد هاي گلخانه اي و واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام -تغيير كشت)    

 

7 پروانه توسعه واحد هاي گلخانه اي و واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح)    

 

8 صدور پروانه بهره برداري واحد هاي گلخانه اي و واحد توليد و پرورش قارچ خوراكي موجود (فاقد پروانه)    

 

9 پروانه تاسيس مجتمع گلخانه اي و مجتمع قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام-تغيير كشت    

 

10 پروانه بهره برداري مجتمع گلخانه اي و مجتمع قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح-ابطال-تغييرنام -تغيير كشت)    

 

11 پروانه توسعه مجتمع گلخانه اي و مجتمع قارچ خوراكي(صدور-تمديد-اصلاح)    
12 صدور پروانه بهره برداري مجتمع گلخانه اي و مجتمع قارچ خوراكي موجود (فاقد پروانه)  

 

Skip to content