زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی زراعت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت زراعت، 33425078-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی زراعت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت زراعت، 33425078-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت زراعت، 33425078-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت زراعت، 33425078-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی زراعت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت زراعت، 33425078-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۸ ابطال پروانه تأسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۰۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۱۲۵۰۴۱۱۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی الگوسازی مزارع نمونه حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۱ ارائه توصیه فنی منطقه ‏ای بر اساس پایش دوره ای مزارع شاخص حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۶۰۰۰ صدور تائیدیه ادوات، تجهیزات و ماشینهای کشاورزی صدور تائیدیه ادوات، تجهیزات و ماشین های کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۸۰۰۰ صدور یا تمدید کارت شناسایی ماشین داران حرفه ای کشاورزی (تراکتور، کمباین و چاپر) صدور یا تمدید کارت شناسایی ماشین داران حرفه‌ای کشاورزی (تراکتور، کمباین و چاپر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۱ توزیع و نظارت بر مصرف بذور و کود کشاورزی توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی ذرت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۳ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی پنبه حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۴ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی سیب زمینی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۵ توزیع و نظارت بر مصرف بذور توتون و تنباکو حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۶ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات علوفه‏‌ای حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۷ توزیع و نظارت بر مصرف بذور حبوبات (لوبیا، نخود و ماش) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۰۹۱۰۸ توزیع و نظارت بر مصرف بذور دانه ‏های روغنی (سویا، آفتابگردان، گلرنگ، کتان، کنجد، بادام زمینی، ساری کونیا) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۳۲۵۲۱۰۰۰ تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی تایید میزان سوخت چاه‏های آب کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
Skip to content