رئیس سازمان

وظايف سازمان جهاد كشاورزي استان و واحدهاي استاني سازمان جهادكشاورزي 
 
هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
وظايف وزارت جهاد كشاورزي  و سازمان جهادكشاورزي استانها
الف : شرح وظايف وزارت
هيات وزيران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پيشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (٢) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب ١٣٧٩_ شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود:
الف_ سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت:
١_ تعيين سياست ها و راهبردهاي مربوط به بخش كشاورزي ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري و همچنين تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه كشاورزي در چارچوب سياست هاي توسعه پايدار.
٢_ انجام بررسي ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ريزي توليد و تامين نياز كشور به محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و توسعه صادرات با رعايت مزيت هاي نسبي در چارچوب سياست هاي بازرگاني كشور.
٣_ تهيه تدوين اجرا و به هنگام سازي نظام هاي اطلاع رساني كشاورزي و روستايي و استقرار نظام هاي آماري .
٤_ تهيه استانداردها و ضوابط و برنامه ريزي لازم در زمينه تاسيسات و زيرمساخت هاي مورد نياز توليد و توليد كنندگان بخش كشاورزي.
٥_ نظارت و ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و ايجاد هماهنگي هاي برنامه اي و عملياتي لازم.
٦_ نظارت و ارزشيابي برنامه ها، طرح ها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف وزارت جهاد كشاورزي به منظور سنجش ميزان كارايي و اثر بخشي آن ها .
ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترويج :
١_ انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي زير
الف_ آب و خاك ، اصلاح بذر و نهال ، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزيان ، جنگل و مرتع و آبخيزداري آفات و بيماريهاي گياهي و راه هاي مبارزه با آن .
ب_ بهره برداري از فنون پيشرفت بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ، تدوين شيوه هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي نوين توسعه كشاورزي و دامي متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي كشور.
ج_ افزايش بهره بروري ، كاهش ضايعات و بهبود كيفي توليد محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي.
د_ بيماري ها ، مايه ها ، سرم ها و مواد بيولوژيك لازم براي پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي آبزيان و مشترك انسان و دام و تهيه و توليد آنها در كشور.
٢_  حفاظت جمع آوري ، ارزيابي ، احيا و توسعه ذخاير توارث ژنتيكي ، تنوع زيستي گياهي و ژرم پلاسم گياهان زراعي ، باغي ، زينتي ، دارويي ، مرتعي ، جنگلي و دام و آبزيان و ميكروارگانيزم ها و حشرات مفيد و زيان آور كشاورزي در چارچوب وطايف محول شده .
٣_ مطالعه و تحقيق به منظور توسعه كشاورزي و ارتقاي جايگاه آن در اقتصاد ملي و توسعه روستايي و عشايري.
٤_ برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي علمي – كاربردي و فني – حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوب سياست هاي مصوب و همچنين آموزش روش ها و فنون نوين كشاورزي و دامداري به توليد كنندگان مربوط .
٥_ مطالعه، طراحي و بهينه سازي الگوها و نظام هاي توليد و بهره برداري در بخش كشاورزي و ارزيابي و اصلاح مستمر آنها.
٦_ برنامه ريزي و ارائه نتايج پژوهش هاي انجام شده به كاركنان ، توليد كنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي و نيز شناخت مسائل و مشكلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طريق اجراي برنامه هاي ترويجي.
ج_ امور منابع طبيعي و آبخيزداري:
١_ بررسي و مطالعه جامع حوزه هاي آبخيز كشور به منظور تهيه طرح هاي آبخيز داري و جلوگيري از فرسايش خاك و تهيه برنامه جامع استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره برداري بهينه از اين اراضي .
٢_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منطور جلوگيري از تغيير و تبديل كاربردي اراضي كشاورزي و جنگل.
٣_ حفظ، احياء گسترش ، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع طبيعي و دست كاشت كشور و فراهم نمودن زمينه اجراي طرح هاي بزرگ جنگل كاري ، جنگل داري ، مرتع داري، ايجاد پارك هاي جنگلي و تفريگاه هاي طبيعي در چارچوب هدف ها و سياست هاي توسعه پايدار و اعمال نظارت هاي لازم .
٤_ برنامه ريزي و اجراي طرح هاي آبخيزداري و تثبيت شن هاي روان وبياباني زدايي.
٥_ تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري منابع ملي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.
د_ امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي:
١_ توسعه مكانيزاسيون با توجه به ويژگيهاي اقليمي و فرهنگي مناطق مختلف و ارائه خدمات حمايتي و فني مورد نياز.
٢_ يكپارچه سازي اراضي، احداث راه هاي بين مزارع، تجهيز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي كشاورزي و ارتقاي بهره وري در فرآيند توليد با تاكيد بر بهبود بهره وري از آب .
٣_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ و اصلاح خاك و فراهم آوردن موجبات بهره برداري مطلوب از آن.
٤_ فراهم آوردن موجبات لازم به منظور افزايش اثر بخشي و بازدهي آبياري در مزارع و باغ ها.
٥_ برنامه ريزي براي انتقال آب شبكه هاي ٣و٤ و انهار سنتس و قنوات ، توزيع و مصرف آب كشاورزي و انجام    اقدامات لازم به منظور احداث، و نگهداري تاسيسات مربوط در چارچوب قوانين موجود.
٦_ انجام وظايف ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب – مصرف ١٣٦١_ و اصلاحات بعدي آن.
٧_ برنامه ريزي و انجام مطالعات لازم به منظور طراحي و اجراي طرح هاي كوچك توسعه منابع آب پس از كسب مجوز لازم از مقررات نيرو.
٨_ برنامه ريزي و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداري و بهره برداري از بنادر شيلاتي و تاسيسات زيربنايي با رعايت وظايف ساير وزارتخانه ها.
٩_ برنامه ريزي، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاه ها.
١٠_ برنامه ريزي و ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چهارچوب طرح هاي جامع ناحيه اي.
١١_ توسعه و حمايت صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور.
 ه_ امور كشاورزي، دام و آبزيان:
١_ برنامه ريزي و اتخاذ تابير لازم به منظور افزايش بهره وري از عوامل و منابع توليد كشاورزي و دستيابي به الگوهاي كشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفيت هاي توليد و شرايط اقليمي مناطق مختلف كشور.
٢_ تامين بهداشت دام و فرآورده هاي مربوط به آن و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام، قرنطينه دام و كنترل بهداشتي كشتارگاه ها و نظارت بهداشتي بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداري دام، كارخانه هاي توليد خوراك دام و ساير تاسيسات و مراكز تهيه ، نگهداري و عرضه فرآورده هاي خام دامي.
٣_ نظارت و كنترل بر توليد، واردات و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي مورد مصرف دامي.
٤_ برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و گسترش شبكه هاي پيش آگاهي و مراقبت ، پيشگيري، قرنطينه گياهي و تشخيص و مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي ، همگاني و ساير آفات و بيماري هاي گياهي و نظارت بر ورود، توليد توزيع و مصرف سموم مورد نياز بخش كشاورزي با رعايت شاخص هاي زيست محيطي كشور.
٥_ برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي مربوط به حفظ منابع دام، طيور و اصلاح نژاد و بهبود تغذيه دام.
٦_ توسعه كمي و كيفي توليدات دامي و تدوين واجراي نظام دامداري كشور و ساماندهي كشتارگاه ها .
٧_ برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ احياء توسعه و بهره برداري مناسب از منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت دولت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزي پروري در كشور. 
ز_ امور حمايتي:
١_ حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و تشكيل صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و روستايي با مشاركت توليد كنندگان و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تامين اعتبارات مورد نياز توليد كنندگان بخش كشاورزي.
٢_ اجراي سياست ها و روش هاي حمايتي و بيمه اي به منظور حمايت از توليد كنندگان ، توليدات و تاسيسات بخش كشاورزي و پرداخت خسارت به توليد كنندگان خسارت ديده براساس سياست هاي اتخاذ شده .
٣_ برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي حمايتي و تشويقي به منظور توسعه و ارتقاي فناوري ماشين آلات و اداوات بخش كشاورزي در چارچوب سياستهاي مصوب.
٤_ فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي و دامي، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسعه وزارتخانه و اعمال نظارت هاي لازم در اين زمينه.
٥_ انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت هاي مالي و فني به آنها و اعمال نظارت هاي لازم.
٦_ پيشنهاد برنامه هاي تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فرآورده هاي دامي و نيز قيمت تضميني به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي به هيات وزيران و خريد بموقع محصولات كشاورزي.
٧_ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات و انجام هماهنگي ها و پيگيري هاي لازم براي توسعه صادرات محصولات و فرآورده هاي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي بازرگاني كشور.
٨_ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.   
شرح وظايف سازمان جهاد كشاورزي استان
۱- بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، آب و خاك، دام، طيور و آبزيان و توسعه روستايي و عشايري و منابع طبيعي) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها.
۲- تهيه و تدوين خط‌مشي‌ها، اهداف، برنامه‌ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان در قالب سياستها و برنامه‌هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.
۳- بررسي، تدوين و اجراي برنامه‌ها، طرحها و دستورالعمل‌هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان در قالب سياستهاي مصوب.
۴- تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات در سطح استان بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
۵- جمع‌آوري، استخراج، طبقه‌بندي، پردازش،‌ نگهداري، بهنگام سازي و انتشارآمارواطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه و عمران روستايي و عشايري در استان.
۶- تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني بر اساس سياستها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي وزارت.
۷- مطالعه، بررسي، نيازسنجي، برنامه‌ريزي، تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحها، برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و ترويجي، فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي موردنيازتوليدكنندگان، بهره‌برداري، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه‌هاي مصوب وزارت جهاد كشاورزي.
۸- ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليد كنندگان و بهره‌برداران.
۹- تهيه و اجراي طرحها و برنامه‌هاي مرتبط با حفظ، احياء، گسترش، حمايت و بهره‌برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياستها و برنامه‌هاي مصوب.
۱۰- مطالعه، برنامه‌ريزي، تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه‌هاي آبخيز استان.
۱۱- تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن‌هاي روان و بيابان‌زدائي.
۱۲- تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري، جنگلداري، مرتعداري، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاههاي طبيعي در چارچوب سياستهاي ابلاغي.
۱۳- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي.
۱۴- تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و مهلت از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چارچوب قوانين و مقررات موجود.
۱۵- انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت ملكيتهاي شرعي و قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در وقت مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت.
۱۶- برنامه‌ريزي در جهت استقرار شبكه عمليات ترويجي در مناطق روستايي و عشايري در قالب سياستها و برنامه‌هاي وزارتخانه‌ها.
۱۷- تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چارچوب طرحهاي جامع حوزه‌هاي آبخيز.
۱۸- نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مراكز تهيه، توليد و توزيع و عرضه فراورده‌هاي خام با منشاء دامي و محصولات شيلاتي، كارخانجات خوراك دام، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها.
۱۹- انجام اقدامات لازم در جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري مناسب از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان.
۲۰- برنامه‌ريزي، اتخاذ تدابير و پيش‌بيني ساز و كارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاهها در سطح استان.
۲۱- تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه‌هاي مربوط به امور زيربنايي كشاورزي از قبيل يكپارچه‌سازي اراضي، احداث راههاي بين مزارع، تجهيز و نوساز مزارع و باغها به منظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده‌هاي كشاورزي.
۲۲- بررسي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، اصلاح، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره‌برداري بهينه و مطلوب از آن.
۲۳- برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روشهاي نوين آبياري و اقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداري تأسيسات آبي.
۲۴- اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن در سطح استان.
۲۵- اجراي طرحهاي كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان (پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه‌اي ذيربط).
۲۶- شناسايي امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و توليدي عشاير.
۲۷-  ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي.
۲۸- انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنادر شيلاتي و تأسيساتي زيربنايي بر اساس ضوابط ابلاغي.
۲۹- فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه صنايع مربوط به جمع‌آوري، نگهداري، تبديل و عمل‌آوري و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي دامي و توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان.
۳۰- انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، بهبود و توسعه كمي و كيفي محصولات زراعي، باغي، توليدات دام، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليدكنندگان.
۳۱- بررسي نظامهاي بهره‌برداري كشاورزي در استان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب‌ترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منطقه.
۳۲-  انجام بررسي‌هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فناوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي‌هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون و ساير برنامه‌هاي مورد نياز بر اساس سياستها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي.
۳۳-  زمينه‌سازي و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي مورد نياز بخش كشاورزي استان.
۳۴- انجام اقدامات لازم در جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري مناسب از منابع دام و آبزيان، اصلاح نژاد، تغذيه، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و طيور و مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعمهاي ابلاغي.
۳۵- تأمين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه‌هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزها با بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام و قرنطينه دامي.
۳۶- انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه‌هاي پيش آگاهي، مراقبت، پيشگيري، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات، علفهاي هرز و بيماريهاي گياهي در سطح استان.
۳۷- نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه‌ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم مورد نياز بخش كشاورزي در استان بر اساس ضوابط ابلاغي.
۳۸-  انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه‌سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توليدات دامي در استان در چارچوب برنامه‌هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور.
۳۹- انجام اقدامات لازم در زمينه خريد، فروش، بازاريابي، صادرات، بيمه، نگهداري و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده‌هاي بخش كشاورزي بر اساس قوانين، مصوبات و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
۴۰- حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و مؤسسات اعتباري توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران.
۴۱- انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي.
۴۲- انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده‌هاي كشاورزي دام و آبزيان، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتي و در صورت لزوم توسط واحد ذيربط در استان در چارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي.
۴۳-  نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زير بخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان.
۴۴- نظارت و ارزشيابي طرحها، فعاليتها و اقدامات در حيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه به منظورسنجش ميزان كارآيي و اثربخشي آنها.
۴۵- اجراي ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به كشاورزي، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان.
۴۶- انجام ساير وظايف و اموري كه به موجب قوانين و مقررات بعهده وزارت جهاد كشاورزي در سطح استان مي‌باشد.
                                                                      
Skip to content