دريافت دستورالعملها و مقالات


قانون بودجه سال 1399.pdf
389.297 KB

بخشنامه بودجه سال 1398.pdf
1.59 MB

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397.PDF
2.27 MB

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.pdf
841.36 KB

قانون بودجه سال 97 کل کشور.pdf
3.85 MB

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي.pdf
752.819 KB

دستورالعمل اجراي بودجه و موافقتنامه هاي هزينه اي و تملک سال 1397.pdf
15.6 MB

دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملکرد.pdf
1.7 MB

قانون برنامه پنجم در بخش کشاورزي.pdf
ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله (پيوست شماره 1).pdf
67.194 KB

فلوچارت اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي.pdf
86.103 KB

طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي.pdf
61.984 KB

خلاصه تسهيلات ارزان قيمت واحدهاي توليدي بخش كشاورزي استان-موضوع هدفمند کردن يارانه ها.pdf
120.04 KB
طرح جامع مديريت خطر پذيري خشکسالي کشاورزي.pdf
331.823 KB

اساس نامه كارگروه تخصصي خشكسالي ، سرمازدگي وظايف اسفند-95.pdf
202.467 KB
تعرفه هاي ارائه خدمات فني و مهندسي بخش کشاورزي.rar
سياهک ناقص.pdf
480.123 KB
سياهک پنهان گندم.pdf
286.481 KB

سياهک آشکار گندم.pdf
272.771 KB

سپتوريوز گندم.pdf
378.306 KB

زنگ قهوه اي گندم.pdf
413.299 KB

belly rot بيماري پوسيدگي رايزوکتونيايي ميوه و ريشه خربزه.pdf
172.286 KB

بيماري سفيدک پودري جاليز.pdf
206.779 KB

سولاريزاسيون يکي از روشهاي غير شيميايي کنترل علفهاي هرز،آفات و عوامل خسارتزاي خاکزي.pdf
130.577 KB

بيماري زنگ زرد گندم.pdf
202.734 KB

بيماري سفيدک پودري هلو.pdf
237.539 KB

بيماري سياهک معمولي ذرت.pdf
210.474 KB

بيماري گال دانه گندم.pdf
365.713 KB

بيماري خوشه صمغي گندم.pdf
182.556 KB

TYLC بيماري ويروسي پيچيدگي زرد برگ گوجه فرنگي.pdf
189.632 KB

watermelon اطلاعيه مربوط به محصولات جاليزي- بيماري ويروسي مزارع هندوانه.pdf
241.843 KB

بيماري لکه غربالي درختان ميوه هسته دار.pdf
153.81 KB

سوسک پوست خوار درختان ميوه.pdf
141.007 KB

اطلاعيه انگور- بيماري سفيدک پودري انگور.pdf
129.92 KB

بيماري لکه موجي برگ هندوانه - آلترناريا جاليز.pdf
106.995 KB

گزارش عملکرد اداره مکانيزاسيون.pdf
1 MB

نمودار فرايند (جريان کار) توزيع تراكتور در سال 92.pdf
186.523 KB


خسارت سن مادر.pdf
271.439 KB
ليست وظايف حاکميتي و تصدي گري سازمان حفظ نباتات.pdf
174.466 KB
اطلاعيه سوسك سرخرطومي حنايي رنگ خرما.pdf
233.526 KB

سياهک ناقص.pdf
480.123 KB

سياهک پنهان گندم.pdf
286.481 KB

سياهک آشکار گندم.pdf
272.771 KB

سپتوريوز گندم.pdf
378.306 KB

Skip to content