معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

ردیف عنوان شناسه خدمت آدرس سامانه خدمت نظر سنجی خدمت
1 ارائه معرفي نامه تسهيلات و اعتبارات ارزي به بخش كشاورزي 13021192100  

 

 
2 ارائه معرفي نامه تسهيلات و اعتبارات ريالي به بخش كشاورزي 13021192100    

 

Skip to content