خدمات الکترونیکی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
13012478100 ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
13012478000
صدور یا تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478101 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478102 صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478103 ابطال مجوز تاسیس /بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478104 تغییر نام مجوز تاسیس /بهره‏ برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478105 اصلاح مجوز تأسیس/بهره ‏برداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏ های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478106 صدور یا تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478107 صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478108 صدور یا تمدید مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478109 ابطال مجوز تاسیس /بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478110 تغییر نام مجوز تاسیس /بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478111 اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478112 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478113 صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478114 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478115 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478116 صدور یا تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت کش های گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478117 ابطال مجوز تاسیس فروشگاه آفت‏ کش ‏های گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478119 صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیایی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478122 صدور یا تمدید مجوز تاسیس واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478124 صدور یا تمدید مجوز توسعه واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478125 ابطال مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478126 تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478127 اصلاح مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه ای گیاهی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012481101 ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت‏کش‏ ها و محموله‏ های گیاهی
13012481000
صدور مجوز خروج محموله‌های گیاهی از گمرک ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۰ ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
13012503000
صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۵ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
13012511000
صدور یا تمدید جواز تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۲ صدور یا تمدید جواز توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۶ صدور یا تمدید جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۵۱ صدور موافقت اولیه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک
13021190000
حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۰ حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۲ حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات حضوری     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۳ حمایت از احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۲ ارائه الگوهای مصرف بهینه آب کشاورزی     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۳ حمایت از بهبود و توسعه منابع آب کشاورزی     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۴ ارائه الگوهای ایجاد سامانه‏های نوین آبیاری     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۰ واگذاری اراضی ملی و دولتی
۱۳۰۲۱۱۹۵۰۰۰
صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۱ صدور مجوز واگذاری زمین در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری (طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی شامل زراعت، باغ و گلخانه) الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13021195102 صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی (بجز زراعت، باغ و گلخانه) الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022469100 ارائه موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی
13022469000
صدور یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
13022469102 تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
13022470101 ارائه مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها
13022470000
صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022470103 تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471100 ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی

13022471000

جلوگیری از تغییر کاربری‏های غیرمجاز اراضی کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471101 تعیین حدود (حدنگاری) اراضی کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471102 رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022472100 پاسخ به استعلامهای حوزه اراضی کشاورزی
13022472000
پاسخ به استعلام تفکیک اراضی کشاورزی الکترونیکی        
13022472101 پاسخ به استعلام افراز اراضی کشاورزی الکترونیکی        
13022472103 پاسخ به استعلام انتقال اراضی کشاورزی الکترونیکی        
13022472104 پاسخ به استعلام تجمیع اراضی کشاورزی الکترونیکی        
13022479102

 

ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله ‏های گیاهی
13022479000
صدور گواهی بهداشتی گیاهی صادرات محموله‏ های کشاورزی (گیاهی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13022479103 صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندام‏های تکثیری گیاهی حضوری راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13022484105 ارائه خدمات حمایتی حفظ نباتات
13022484000
امحاء سموم و آفت کشها   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۴۰۰۰ صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام
13022494000
صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام ترکیبی   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۵۰۰۰ صدور شناسه هویت دام زنده
13022495000
صدور شناسه هویت دام زنده الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۰۰۰ نظارت بر تامین و توزیع نهاده ‏های دامی
13022498000
نظارت بر تامین و توزیع نهادههای دامی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۲۰۰۰ پاسخ به استعلامات مربوط به حوزه کشاورزی
13022502000
پاسخ به استعلامات مربوط به حوزه کشاورزی   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
13022505000
الگوسازی مزارع نمونه   FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۳  توزیع و نظارت بر مصرف کود حضوری   FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
13022507000 نظارت بر عملیات تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبه
13022507000
نظارت بر عملیات تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبه        
۱۳۰۲۲۵۰۹۰۰۰ توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی
13022509000
توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی حضوری   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، ۳۳۴۴۱۰۷۶-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۰ تنظیم بازار محصولات، نهادهها و خدمات کشاورزی
13022512000
تنظیم بازار محصولات و فرآوردههای کشاورزی        
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۱ ارائه خدمات جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی
13022514000
ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۲ ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۵۰۰۰ ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی
13022515000
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۵۰۰۰ پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی
13022525000
پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی        
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۰ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی کشاورزی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
13022978000
نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی دام الکترونیکی راهنما  FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۱ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۲ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی الکترونیکی راهنما   FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۳ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای آب و خاک الکترونیکی راهنما   FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۴ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۵ نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای اقتصادی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، ۳۳۴۴۲۵۲۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۶ نظارت بر فرایند صدورمجوزهای شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز     FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت محیط زیست و فضای سبز، (۳۳۹)۳۳۴۲۸۰۶۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۹۰۰۰ نظارت بر تامین و توزیع نهاده های باغبانی
13022979000
نظارت بر تامین و توزیع نهاده های باغبانی الکترونیکی          
۱۸۰۵۲۵۳۰۰۰۰ فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی
18052530000
فرهنگ سازی و آموزش در بخش کشاورزی الکترونیکی   FAQ بیانیه سطح خدمت اداره عقیدتی، ۳۳۴۲۵۰۸۴-۰۵۴
Skip to content