خدمات الکترونیکی

کد شناسهعنوان خدمت کلانعنوان زیرخدمتنحوه ارائه زیرخدمتراهنماآدرس سامانهپرسشهای متداول (FAQ)بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA)شماره تماس و نام واحد پاسخگو
13012478100ارائه مجوز واحد‏های حفظ نباتات
13012478000
صدور یا تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،تیموری
 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478101صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،علیخانی 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478102صدور یا تمدید مجوز توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،روزانه 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478103ابطال مجوز تاسیس /بهره ‏برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،نوری صادق
 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478104تغییر نام مجوز تاسیس /بهره‏ برداری آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی (کلینیک‏های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،نوری صادق
 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478105اصلاح مجوز تأسیس/بهره ‏برداری/توسعه آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‏ های گیاهی (کلینیک‏ های گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،رونده 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478106صدور یا تمدید مجوز تاسیس مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،نوری صادق 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478107صدور یا تمدید مجوز بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،شهرکی 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478108صدور یا تمدید مجوز توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،شهرکی
 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478109ابطال مجوز تاسیس /بهره‏ برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،شهرکی
 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478110تغییر نام مجوز تاسیس /بهره ‏برداری مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،نوری صادق 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478111اصلاح مجوز تاسیس/بهره ‏برداری/توسعه مرکز تولید عوامل ماکرو ارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاه پزشکی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،تیموری 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478112صدور یا تمدید مجوز تاسیس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات،تیموری 
۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478113صدور یا تمدید مجوز فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478114ابطال مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478115تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی محصولات گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478116صدور یا تمدید مجوز تاسیس فروشگاه آفت کش های گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478117ابطال مجوز تاسیس فروشگاه آفت‏ کش ‏های گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478119صدور یا تمدیدجوز تاسیس شرکت توزیع و پخش آفت‏کش‏های گیاهی شیمیایی و غیرشیمیاییم
الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478122صدور یا تمدید مجوز تاسیس واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478124صدور یا تمدید مجوز توسعه واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478125ابطال مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478126تغییر نام مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه‏ ای گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012478127اصلاح مجوز تاسیس /فعالیت واحدهای قرنطینه ای گیاهیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13012481101ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت‏کش‏ ها و محموله‏ های گیاهی
13012481000
صدور مجوز خروج محموله‌های گیاهی از گمرکترکیبیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۰ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی
13012503000
صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاسالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات گیاهی، فنودی
33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۱صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاسالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات گیاهی،فنودی
 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۲صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاسالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات گیاهی، خوشاره
33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۵صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاسالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات گیاهی،خوشاره
 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۰ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
13012511000
صدور یا تمدید جواز تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت صنایع تبدیلی غذایی،دهباشی
 
33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۱صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت صنایع تبدیلی غذایی، دهباشی
33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۲صدور یا تمدید جواز توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۶صدور یا تمدید جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۵۱صدور موافقت اولیه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزیالکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک
13021190000
حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاریالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۰حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزیحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۲حمایت از بازسازی و نوسازی قنواتحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۳حمایت از احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشیحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۲ارائه الگوهای مصرف بهینه آب کشاورزیحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۳حمایت از بهبود و توسعه منابع آب کشاورزیحضوریراهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۴ارائه الگوهای ایجاد سامانه ‏های نوین آبیاریحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۰واگذاری اراضی ملی و دولتی
۱۳۰۲۱۱۹۵۰۰۰
صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیر کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۱صدور مجوز واگذاری زمین در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری (طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی شامل زراعت، باغ و گلخانه)الکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13021195102صدور مجوز واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته به کشاورزی (بجز زراعت، باغ و گلخانه)الکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022469100ارائه موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی
13022469000
صدور یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، 33230003-054
13022469102تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های کشاورزی در محدوده روستاهای فاقد طرح هادیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، 33230003-054
13022470101ارائه مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها
13022470000
صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهاالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022470103تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهاالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471100

ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی

13022471000

جلوگیری از تغییر کاربری‏های غیرمجاز اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471101تعیین حدود (حدنگاری) اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022471102رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت امور اراضی، ۳۳۲۳۰۰۰۳-۰۵۴
13022472100پاسخ به استعلامهای حوزه اراضی کشاورزی
13022472000
پاسخ به استعلام تفکیک اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنما  FAQ  
13022472101پاسخ به استعلام افراز اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQ  
13022472103پاسخ به استعلام انتقال اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنما   
13022472104پاسخ به استعلام تجمیع اراضی کشاورزیالکترونیکی راهنما   

13022479102

 

ارائه مجوز قرنطینه و بهداشتی محوله ‏های گیاهی
13022479000
صدور گواهی بهداشتی گیاهی صادرات محموله‏ های کشاورزی (گیاهی)الکترونیکیراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13022479103صدور گواهی بهداشتی گیاهی جابجایی نهال و اندام‏های تکثیری گیاهیحضوریراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
13022484105ارائه خدمات حمایتی حفظ نباتات
13022484000
امحاء سموم و آفت کشهاحضوریراهنماFAQبیانیه سطح خدمتمدیریت حفظ نباتات، ۳۳۴۴۲۷۹۰-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۴۰۰۰صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام
13022494000
صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دامترکیبی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۵۰۰۰صدور شناسه هویت دام زنده
13022495000
صدور شناسه هویت دام زندهالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۰۰۰نظارت بر تامین و توزیع نهاده ‏های دامی
13022498000
نظارت بر تامین و توزیع نهادههای دامیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۲۰۰۰پاسخ به استعلامات مربوط به حوزه کشاورزی
13022502000
پاسخ به استعلامات مربوط به حوزه کشاورزیحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۰ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
13022505000
الگوسازی مزارع نمونهحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتاداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۵۰۵۱۰۳ توزیع و نظارت بر مصرف کودحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتاداره مکانیزاسیون، 33446645-054
13022507000نظارت بر عملیات تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبه
13022507000
نظارت بر عملیات تصفیه وش و کیفیت الیاف پنبهحضوری راهنما   
۱۳۰۲۲۵۰۹۰۰۰توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی
13022509000
توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعیحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت بهبود تولیدات گیاهی، ۳۳۴۴۱۰۷۶-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۰تنظیم بازار محصولات، نهادهها و خدمات کشاورزی
13022512000
تنظیم بازار محصولات و فرآوردههای کشاورزیحضوری راهنما   
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۱ارائه خدمات جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی
13022514000
ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزریحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۲ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزریحضوری راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۵۰۰۰ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی
13022515000
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتمعاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۵۰۰۰پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی
13022525000
پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزیالکترونیکی راهنما   
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۰نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی کشاورزی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
13022978000
نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی دامالکترونیکی راهنما  FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۱نظارت بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی باغبانیالکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۲نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزیالکترونیکی راهنما   FAQ بیانیه سطح خدمت اداره مکانیزاسیون، 33446645-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۳نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای آب و خاکالکترونیکی راهنما  FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۴نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزیالکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت صنایع تبدیلی غذایی، 33411011-054
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۵نظارت بر فرایند صدور مجوزهای واحدهای اقتصادی کشاورزیالکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، ۳۳۴۴۲۵۲۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۸۱۰۶نظارت بر فرایند صدورمجوزهای شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبزحضوری راهنما FAQبیانیه سطح خدمتمدیریت محیط زیست و فضای سبز، (۳۳۹)۳۳۴۲۸۰۶۱-۰۵۴
۱۳۰۲۲۹۷۹۰۰۰نظارت بر تامین و توزیع نهاده های باغبانی
13022979000
نظارت بر تامین و توزیع نهاده های باغبانیالکترونیکی راهنما    
۱۸۰۵۲۵۳۰۰۰۰فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی
18052530000
فرهنگ سازی و آموزش در بخش کشاورزیالکترونیکی راهنماFAQبیانیه سطح خدمتاداره عقیدتی، ۳۳۴۲۵۰۸۴-۰۵۴
Skip to content