حوزه نمایندگی ولی فقیه

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۸۰۵۲۵۳۰۱۰۱ فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت اداره عقیدتی، ۳۳۴۲۵۰۸۴-۰۵۴
Skip to content