تولیدات دامی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای امور دام صدور یا تمدید موافقت اصولی دامپروری‌های صنعتی و نیمه‏ صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری دامپروری‌‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۳ صدور یا تمدید پروانه توسعه دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه‏ صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۴ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۵ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۶ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری دامپروری‏‌های صنعتی و نیمه ‏صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی دامپروری‌‏های صنعتی و نیمه‏ صنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مراکز تولید مواد ژنی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۰ صدور یا تمدید پروانه توسعه مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۱ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۲ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۳ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مراکز تولید مواد ژنی (منجمد گاوی، منجمد دام سبک (گوسفند و بز)، منجمد گاومیش، منجمد شتر) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای جوجه‌کشی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۱۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای جوجه‌کشی (تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع ‏های دامپروری الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مجتمع ‏های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مجتمع‏ های دامپروری (دام شیری، دام پرواری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۷ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز جمع ‏آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۸ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۲۹ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز جمع‏ آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۰ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۱ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری مرکز جمع ‏آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز جمع ‏آوری شیر ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۳ صدور یا تمدید پروانه تاسیس میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۴ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۷ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۸ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی میدان عرضه دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۳۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه شیر خام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۰ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه شیر خام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه شیر خام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه خوراک دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه خوراک دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خوراک دام الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۴۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۰ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۴ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز تلقیح مصنوعی ترکیبی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه تجزیه عسل حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۶ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه تجزیه عسل حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۸ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل حضوری FAQ بیانه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۵۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه عسل حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ژنتیک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله‏ های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۶۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۰ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی مرکز بهبود مدیریت گله ‏های گاو شیری (DHI) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس دفتر فنی و مشاوره ‏ای دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری حضوری FAQ بیانه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت دفتر فنی و مشاوره‏ ای دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی دامپروری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۷۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات اصلاح نژاد حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۰ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد حضوری FAQ بیانه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۱ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۰۱۸۲ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات اصلاح نژاد حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۰ ارائه مجوز زنجیره‏ تولید فرآورده‏‌های دامی صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت قرمز حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۱ صدور مجوزتشکیل زنجیره‏ تولید گوشت مرغ الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۲ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید گوشت سایر ماکیان الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۳ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید تخم مرغ الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۴ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید شیر حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۱۱۰۵ صدور مجوز تشکیل زنجیره‏ تولید عسل حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۰ ارائه کارت شناسای/ شناسنامه دامداری روستایی و غیرصنعتی صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های روستایی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۱ صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های عشایری الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۲ صدور یا تمدید کارت شناسایی دامداری‏ های غیرصنعتی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۲۱۰۴ تعویض، صدور یا تمدید شناسنامه واحد پرورش زنبور عسل (دفترچه زنبورداری) الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۱۲۴۹۳۰۰۰ صدور تائیدیه جوجه‌‏ریزی واحدهای پرورش طیور صدور تائیدیه جوجه‌‏ریزی واحدهای پرورش طیور الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۴۰۰۰ صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۵۰۰۰ صدور شناسه هویت دام زنده صدور شناسه هویت دام زنده الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۶۰۰۰ صدور شناسنامه دام زنده صدور شناسنامه دام زنده الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۰ تامین و توزیع نهاده‌‏های دامی تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (جو، کنجاله، ذرت) ترکیبی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۱ تامین و توزیع نهاده‏ های دامی (شکر) ترکیبی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۲ تامین و توزیع نهاده‏ های دامی (جعبه تخم نوغان) الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۳ تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (دام مولد) الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۴ تامین و توزیع نهاده ‏های دامی (جوجه یک‏روزه) الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۴۹۸۱۰۵ تسهیم ماهیانه سبوس گندم الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۱۰۰۰ نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی نظارت فنی بر عملیات بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری روستایی و غیرصنعتی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۰۲۰۰۰ پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره ‏برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل‏ سازی پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره ‏برداری کارخانجات خوراک دام و مکمل‏ سازی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۳۲۴۹۹۱۰۰ تخصیص سوخت به واحدهای دام و طیور تخصیص سوخت مایع به واحدهای دام و طیور الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۳۰۳۲۴۹۹۱۰۱ تخصیص سوخت گاز به واحدهای دام و طیور الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۸۰۵۲۵۰۰۱۰۰ ارائه خدمات آموزشی امور دام آموزش شیوه ‏های صحیح تلقیح مصنوعی به کارشناسان مراکز تلقیح مصنوعی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
۱۸۰۵۲۵۰۰۱۰۱ آموزش مهارتی مأموران ثبت مشخصات و رکوردگیری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات دامی، ۳۳۴۱۱۰۱۳-۰۵۴
Skip to content