توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۷ صدور یا تمدید پروانه تاسیس پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۰ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۱ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه تاسیس پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۷ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی پایانه صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۱۹ صدور یا تمدید پروانه تاسیس بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه توسعه بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۲ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۳ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۴ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز داخلی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۷ صدور یا تمدید پروانه توسعه بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۸ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۲۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۰ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی بارانداز صادراتی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت خدمات بازرگانی بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۳۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت عرضه نهاده‏ ها و تجهیزات کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت عرضه نهاده ‏ها و تجهیزات کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۴۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۱۱۵۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۱۱۹۱۱۰۵ ارائه مجوزهای صادرات و واردات کشاورزی صدور مجوز معافیت تعرفه واردات محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۳ تنظیم بازار محصولات و نهاده‌‏های کشاورزی پرداخت مشوق ‏های صادراتی محصولات و فرآورده‏ های کشاورزی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۴ تعیین و ارائه پیشنهاد تعرفه ‏های گمرکی و عوارض صادراتی نهاده ‏ها، محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۲۲۵۱۲۱۰۵ نظارت بر فرآیند تامین نهاده‏ها، محصولات و فرآورده ‏های کشاورزی با ارز مرجع (دولتی) حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای اقتصادی کشاورزی صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت مالی و اعتباری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت مالی و اعتباری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت بیمه کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت بیمه کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۰۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت بیمه کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تامین نیروی کار کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تامین نیروی کار کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۱۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۱ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۲ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۳ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۴ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت اقتصادی و بازرگانی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۷ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۸ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
۱۳۰۱۲۵۱۳۱۲۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت توسعه بازرگانی، 33442521-054
Skip to content