باغبانی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۰ ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد گلخانه‏‌ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۲ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد گلخانه‌‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۳ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۴ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد گلخانه‏‌ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۶ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد گلخانه‌‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد گلخانه‌‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۰۹ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد گلخانه‌ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۱ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره‏ برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه تاسیس مجتمع گلخانه ای و مجتمع تولید و پرورش قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۴ صدور یا تمدید پروانه توسعه مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۵ ابطال پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۶ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۷ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره برداری مجتمع گلخانه ای و مجتمع قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شهرک گلخانه ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۱۹ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری شهرک گلخانه ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۰ صدور یا تمدید پروانه توسعه شهرک گلخانه‏ ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۱ ابطال پروانه تاسیس/بهره‏ برداری شهرک گلخانه‌‏ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۲ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره‏ برداری شهرک گلخانه‏‌ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۳ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری شهرک گلخانه‌‏ای و شهرک قارچ خوراکی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۴ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۵ صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۶ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۷ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۸ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۲۹ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحد تولید بستر کشت حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۰ صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۱ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۲ صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۳ ابطال پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۴ تغییر نام پروانه تاسیس/بهره ‏برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۵ صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۳۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی باغبانی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۱ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۲ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۳ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۴ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۵ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تخصصی توسعه کشاورزی شهری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۶ صدور یا تمدید پروانه تاسیس شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۷ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۸ ابطال پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین ‏کننده سازه و تجهیزات گلخانه‏ ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۴۹ تغییر نام پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه ‏ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۰ تغییر فعالیت پروانه تاسیس/فعالیت شرکت تولیدکننده و تامین‏ کننده سازه و تجهیزات گلخانه‏ ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۱ صدور تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری ترکیبی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۲ صدور تائیدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت گیاهی ترکیبی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۱۲۵۰۳۱۵۳ صدور مجوز احداث باغات دیم در اراضی شیب‏دار الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۹ ارائه خدمات حمایتی امور باغبانی تامین و توزیع نهاده‏ های باغی (کود، نهال، بذر، قلمه و …) الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۱۰ احداث باغات الگویی دیم در اراضی شیب‏دار الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۳ ارائه خدمات فنی، تخصصی کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت محصولات باغی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۱ حمایت از صندوق‏ های ملی محصولی تشکل‏‌های ملی باغبانی در بخش غیردولتی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
۱۳۰۲۱۱۸۶۱۰۴ حمایت از بیمه محصولات، تجهیزات و اماکن باغی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت بهبود تولیدات گیاهی، 33441076-054
Skip to content