امور اراضی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۴۷۰۱۰۰ ارائه مجوزهای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها صدور یا تمدید مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی معاف از پرداخت عوارض الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۲۴۷۰۱۰۳ تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی معاف از پرداخت عوارض الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۲ واگذاری اراضی ملی و دولتی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و وابسته الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۳ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۱۱۹۵۱۰۴ واگذاری زمين در اجرای لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری (هيأت ۷ نفره) الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۰ ارائه خدمات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی جلوگیری از تغییر کاربری‏‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۱ تعیین حدود (حدنگاری) اراضی کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۲۲۴۷۱۱۰۲ رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۱۲۴۶۹۱۰۰ موافقت با اجرای طرح های تولیدات کشاورزی صدور و یا تمدید موافقت نامه اجرای طرح های تولیدات کشاورزی و صنایع تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی در روستاها الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
۱۳۰۱۲۴۶۹۱۰۲ تغییر طرح موافقت نامه اجرای طرح های تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی در روستاها الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت امور اراضی، 33230003-054
Skip to content