ارسال شکایات و پیگیری به وزارت جهاد کشاورزی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۵۲۵۰۰۰ پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت ارزیابی عملکرد، ۳۳۴۴۹۵۰۷-۰۵۴
Skip to content