اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۰ ارائه خدمات جبران خسارات وارده به بخش کشاورزی برآورد میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۱ ارائه معرفی نامه جبران خسارت به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۱۴۱۰۲ ارائه معرفی نامه استمهال بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزری حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۴۰۰۰ اعلام و پیشگیری از مخاطرات بخش کشاورزی اعلام و پیشگیری از مخاطرات بخش کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
Skip to content