اداره مدیریت بحران ومخاطرات کشاورزی

نام ونام خانوادگي:حميدرضا كلانتري
رشته تحصيلي:ليسانس زراعت
پست سازماني:رئيس اداره مديريت بحران
تلفن مستقيم:33437814-054
آدرس پست الكترونيكي:m_bohran @ sb-agrijahad.ir

شرح وظايف و مسئوليتها

1-     تهيه طرحهاي مورد نياز در خصوص پيشگيري از مخاطرات بخش كشاورزي

2-     جمع آوري آمار و اطلاعات از مناطق خسارت ديده جهت برآورد خسارات

3-     تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت متناسب با نظام برنامه ريزي كشور در زمينه مديريت بحران بخش كشاورزي

4-     برنامه ريزي لازم جهت شناسايي ظرفيتها و استعدادها جهت مديريت مخاطرات و بحران در بخش كشاورزي

5-     نظارت بر اجراي طرحها و پروژههاي كاربردي در زمينه مديريت مخاطرات كشاورزي

Skip to content