اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی

نام ونام خانوادگي: منصور محمدپور
رشته تحصيلي: ليسانس ماشينهاي كشاورزي
پست سازماني: رئيس اداره امور فناوري‌های مكانيزه كشاورزي
تلفن مستقيم: 33446645-054
آدرس پست الكترونيكي: mansourman1346@gmail.com

 

شرح وظايف اداره امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي

1-    جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعمير گاههاي موجود در استان و طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

2-    تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها و برنامه هاي كلان و تهيه طرحهاي مكانيزاسيون خاص هر محصول استان

3-    برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگيهاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها

4-    ساماندهي و صدور مجوز هاي لازم براي ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحد هاي مرتبط دروني و بيروني سازمان جهاد كشاورزي استان جهت توسعه ،تقويت،هدايت و حمايت از واحد هاي مكانيزاسيون و تشكلهاي صنفي آنها

5-    ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در استان و درجه بندي و سازماندهي واحد هاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحد هاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

6-    بررسي عوامل موثر در موفقيت واحد هاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسائي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها

7-    تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين،امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشينهاي تحت مالكيت آنها،ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ، ميزان بهره وري از ماشينها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد،در طول برنامه در استان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط استاني

8-    نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحد هاي ذيربط در سطح استان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصا در مرحله برداشت غلات و همكاري در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت آرايش و بكار گيري كمباين در داخل و خارج استان

9- برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي با هماهنگي مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ،مروجين و اعضاي واحد هاي مكانيزاسيون

10- شناسائي اشكالات فني ماشينها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح استان و رسيدگي به شكايات خريداران ‌آنها

11- بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

12- تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي استان ( درجه ، ضريب ، ظرفيت مكانيزاسيون و ساير شاخص ها ) در جهت تدوين برنامه هاي استان و كشور

13-  شناسائي و ساماندهي فروشگاهها و نمايندگي هاي فروش ماشينها و ادوات كشاورزي و نظارت بر فعاليت آنها

14- برآورد سوخت مصرفي (نفت گاز و بنزين ) انواع ماشينها ، تجهيزات و موتورهاي ديزل بخش كشاورزي و هماهنگي لازم با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در جهت تامين آن

15-  تهيه و تدوين دستور العملهاي فني در زمينه آشنائي با تنظيمات و كاربرد ماشينها و ادوات كشاورزي

16-  همكاري با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در خصوص ارزيابي طرحهاي مكانيزاسيون ساير استانها

17- همكاري با زير بخش زراعت در پروژه هاي آرماني مديريت جامع كليه محصولات زراعي و پروژه توليد بذر محصولات زراعي در مراحل كاشت ، برداشت و فرآوري

18-  تنظيم ،راه اندازي و كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي

19-  ارائه خدمات مشاوره فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري در مكانيزاسيون كشاورزي

20- بررسي و برآورد كمي و كيفي ماشينها و ادوات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب و بر اساس تنوع كشت و متناسب با منطقه و تدوين شاخص هاي برآورد ماشينها و ادوات مورد نياز در كليه زير بخشها

21- برنامه ريزي در خصوص برقداركردن چاه هاي كشاورزي استان
Skip to content