آمار و اطلاعات بخش کشاورزی

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۲۲۵۱۷۰۰۰ تعیین و نظارت بر تعرفه ‏های خدمات بخش کشاورزی تعیین و نظارت بر تعرفه ‏های خدمات بخش کشاورزی حضوری بیانیه سطح خدمت
۱۳۰۲۲۵۱۸۰۰۰ ارائه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و منابع طبیعی ارائه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و منابع طبیعی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، 33437822-054
۱۳۰۲۲۵۱۹۰۰۰ ارایه خدمات داده های مکانی بخش کشاورزی ارایه خدمات داده های مکانی بخش کشاورزی الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
۱۳۰۲۲۵۲۲۱۰۰ تدوین مقررات و پیش‌نویس قوانین بخش کشاورزی تدوین پیش نویس قوانین و تدوین دستورالعمل‏ ها و مقررات فنی و تخصصی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۳۳۴۳۷۸۲۲-۰۵۴
Skip to content