آمار و اطلاعات کشاورزی

سیمای بخش کشاورزی

اعتبارات جاری و عمرانی سازمان در سال 1401

  • اعتبارات عمرانی استانی       مبلغ 2,320,967 ميليون ريال
  • اعتبارات عمرانی ابلاغی         مبلغ 412,763 ميليون ريال
  • اعتبارات هزينه ای استانی    مبلغ 2,156,750,020,292 ريال
  • اعتبارات هزينه ای ابلاغی      مبلغ 81,216 ميليون ريال

فهرست قراردادها، مناقصات و مزایدات

اطلاعات بخش کشاورزی

اطلاعات مرتبط با کسب و کارها

گزارشات عملکرد

فهرست مجوزها

Skip to content