آب و خاک

کد شناسه عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنما آدرس سامانه پرسشهای متداول (FAQ) بیانیه توافق سطح زیر خدمت (SLA) شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۰ ارائه مجوز واحدهای آب و خاک (۱۳۰۱۲۵۱۰۰۰۰) صدور یا تمدید پروانه تأسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۱ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۲ ابطال پروانه تأسیس/ بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۳ تغییر نام پروانه تأسیس/ بهره‏ برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۴ صدور یا تمدید پروانه تأسیس آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۵ صدور یا تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۶ ابطال پروانه تأسیس/ بهره‏ برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۷ تغییر نام پروانه تأسیس/ بهره برداری آزمایشگاه خاکشناسی تشخیصی ـ توصیه ای الکترونیکی راهنما FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۸ صدور یا تمدید پروانه تأسیس آزمایشگاه تجزیه خاک،آب ، گیاه و کود حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۰۹ صدور یا تمدید پروانه بهره ‏برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب ، گیاه و کود حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۰ ابطال پروانه تأسیس/بهره برداری آزمایشگاه تجزیه خاک،آب، گیاه و کود حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۱ تغییر نام پروانه تأسیس/ بهره برداری آزمایشگاه تجزیه خاک، آب، گیاه و کود حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۲ صدور یا تمدید پروانه تأسیس شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۳ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۴ ابطال پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک وآب حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۵ تغییر نام پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک و آب حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۶ تغییر فعالیت پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت خدمات مشاوره فنی مدیریت خاک وآب حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۷ صدور یا تمدید پروانه تأسیس شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۸ صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۱۹ ابطال پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۲۰ تغییر نام پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۱۲۵۱۰۱۲۱ تغییر فعالیت پروانه تأسیس/ فعالیت شرکت تخصصی امور آبیاری کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۰ ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک (۱۳۰۲۱۱۹۰۰۰۰) حمایت از ایجاد و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۰ حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۲ حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۰۳ حمایت از احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۲ ارائه الگوهای مصرف بهینه آب کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۳  حمایت از بهبود و توسعه منابع آب کشاورزی حضوری FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
۱۳۰۲۱۱۹۰۱۱۴ ارائه الگوهای ایجاد سامانه های نوین آبیاری الکترونیکی FAQ بیانیه سطح خدمت مدیریت آب و خاک، ۳۳۴۱۱۶۸۱-۰۵۴
Skip to content