مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی

ديف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فايل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الكترونيكي آدرس الكترونيكي خدمت توافق نامه سطح خدمت مدت زمان انجام خدمت
1 30211931001 مجوز تاسيس صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 45روز
2 13021193101 مجوز بهره برداري صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
3 13021193102 مجوز طرح توسعه وشروع يك فعاليت صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15-20روز
4 13021205100 صدور مجوزهاي آبزي پروري دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 40-45روز
Skip to content