مدیریت توسعه بازرگانی

يف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فايل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الكترونيكي آدرس الكترونيكي خدمت توافق نامه سطح خدمت مدت زمان انجام خدمت
1 13021182107 صدور مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
Skip to content