معاونت بهبود تولیدات دامی

رديف شماره شناسه خدمت عنوان خدمت فايل  شناسنامه خدمت عنوان سامانه الكترونيكي آدرس الكترونيكي خدمت توافق نامه سطح خدمت مدت زمان انجام خدمت
1 13021182101 صدور شناسنامه زنبورداري دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
2 13021182102 صدور شناسه و شناسنامه دام دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
3 13021182105 صدور مجوز جوجه-ريزي واحدهاي مرغ مادر تخم گذار دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
4 13021182106 صدور مجوز جوجه-ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
5 13021182107 صدور مجوز صادرات محصولات اصلي دام و طيور دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
6 13021182109 صدور و تمديد  مجوزتاسيس   دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 45روز
7 13021182110 صدور و تمديد  پروانه بهره برداري دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
8 13021182111 صدور و تمديد مجوز توسعه دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
9 13021182112 انتقال مجوز تاسيس  دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
10 13021182113 ابطال مجوز تاسيس و پروانه بهره برداري  دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 10روز
11 13021182114 صدورمجوز پروانه هاي بهداشتي  دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 7روز
12 13021182115 صدور تمديد پروانه هاي بهداشتي  دامپروري صنعتي و نيمه-صنعتي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 10روز
13 13031184103 تخصيص سهميه سوخت به بهره برداران دامي دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 10روز
14 13031184104 حمايت از بهينه-سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
15 13021184105 حمايت فني و مالي و تعيين سهميه برخي از اقلام نهاده ها و خوراك دام و طيور دانلود پنجره واحد خدمات الكترونيك http://www.eagri.maj.ir/ دانلود 15روز
Skip to content